Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22o jüly, ZAAKEN VAN

1786.

Raad niet toeïaaten dat dezelve langer onvervuld blvven, rnaar dat op de vervulling van dezelve "na de ordre van Regeering binnen de behoorlyke tyd werde voorzien, waarom de Burgery dezer Stad met obfervantie van de ordre by bet beëdigde Reglement voorgefchreeven , den 19 Juny deezes jaars in alle de acht Compagnien door de Schutters, Uitkopers, Wagtvryen en Stémgeregügdens is toegetreeden tot het verkiezen van zestien Perfoonen , uit ieder Compagnie twee , om ingevolge van het meergemelde Reslement voor de eerfte vier jaaren uit te maken, het Collegie van gequalificeerde Gecommitteerden uit de Burgery, zoo alsde Burgery na die verkiezing daar van immediaat behoorlvke kennisfe heeft gegeeven , aan den Heer eerften Burgemeefter dezer Stad, met verzoek dat ingevolge van het 21 Artikel van het meermaals gemelde beëdigde Reglement zyn Ed. dit verkozen Collegie geliefde in den Eed te remen; dan boe zeer het voorfz. 21 Artikel daar omtrent kbiar is, wierd daar inne door zyn Edele gedifficulteert, zoo dat de Burgery zig genoodzaakt vond , om door haare Gecommitteerdens by adres aan den Raad op den 20 Juny dezes jaars, te verzoeken, dat haar Ed. Groot Achtbare ter wegneminge van de voorfz. en verdere difficuheiten den Heer eerften Burgemeefter, ingevolge van het Reglement geliefden te verzoeken en induceeren om de gemelde 16 geëligeerde Leden in den Eed te nemen, immers by weigering van gemelden eerften Burgemeefter alsdan daar in zoodanige dispofitie te hemen, waar door de Burgery het volkomen efftd van die electie ter dadelyke introductie van het zelve Collegie bekome. Dat in plaatfe van daar op een dispofitie overeenkomftig aan het Reglement te bekomen, wierd de Burgery daar inne gedilayeerr, zoo dat zy zig genoodzaakt zagen ten fine van nadere inftantje en voordrage aan Heeren Burgemeefteren verzoek te doen, tot

het

Sluiten