Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july5 STAAT EN OORLOG* 1786. 221

het beleggen van een extraordinaris Vergadering, dan war middelen ook daar toe in het vriendelyke en meer ernftig zyn aangewend, heeft het de Burgery niet mogen gebeuren dat billyk verhoor te erlangen, maar in tegendeel zig in haare Gecommitteerdens zoodanig behandeld gezien, als in een extraordinaire ütrechtfe Courant den 27 Juny 1786 uitgegeeven, aan het publicq is meede gedeeld geworden, invoegen dat de Burgery zig tot den 26 Juny de weg gefloten zag, om hunne nadere inftantien tot het in den Eed nemen van het bovengemeld geëligeerde Collegie van Gecommitteerden te konnen voordragen, wanneer het de meerderheid van de Leden van den Raad dezer Stad al wederom goeddagt aau de billyke voord;agt van de Burgery niet te verleenen , maar onverzettelyk te blyven perfifteeren by de Refoluie den 20 daar te voren genomen en boven dien door het neemen van een befluit, waar door het thans maar alleen • aan het goedvinden van Burgemeefteren behoeft af te hangen , de Burgery te ontzetten, tot het beroepen eener extraordinaire Vergadering van den Raad : alle handelingen , welke ten duidelykften aantoonen de ongenegenheid en onwilligheid van de meerderheid der Leden van onzen Raad, om aan de Burgery te presteeren het effect van het voorzeide geïntroduceerde en bezworen Reglement, en 'cr mitsdien aan de Bursery geenen anderen weg open gelaaten is, daa om zig ingevolge van het door hen verkregen iegt en op gronden van dezer Stads Rechten en Vcorrectiten, hen te ftellen in het dadelyk bezit, en.het genot, van dat bezworen Reglement, waarom de Burgery alvorens daar toe over te gaan, te raden is geworden, op den 3 deezer lopende maand July, aan den Raad te doen, de uiteindelyke voordragt, waar van wy een Exemplaar hief nevens gevoegd hebben;

Een voordragt, waar toe dé meerderheid der Leden van onzen Raad, üoor de behandelingen

de

Sluiten