Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaa jdly, ZAAKEN VAN 17I6.

de Burgery aangedaan dezelve genoodperst , en als afgedwongen heeft.

Een voordragt van dien aart, dat onze Burgery om de gevolgen, welke dezelve by de aan* houdende weigering , en het blyven perfifleeren yan de meerderheid der Leden van den Raad notoirlyk ftaan te hebben, haar in de onvermydelyke verpligwig gevonden beeft, dezelve ter kennisfe van U Edele Groot Móg., en de verdere Leden van het Bondgenootfchap te bren.gen, in die hoope en dat vooruitzigt, dat daar onze Burgery vertrouwt, dat zy aan geheel Ne. derland de dOorftralendfre blyken van haar regelmatig gehouden gediag ter bekominge van het verzogte redres haarer bezwaren gegeeven heeft, en daar inne alle mogelyke gedults oeffe* ningen hebben ondergaan , dat zy met deeze ftap, op gronden van de Unie tot de getamentlyke Staaten , en dus ook tot U Edïle Groot Mog. heeft mogen toetreeden, als hoogstdezelve, voor zoo veel onze Burgery verfeert, in het geval der Regten en Voorregten onze S ad en derzelver Burgeren en ingezetenen toekomende, uit kragten van het eerfte Artikel van het Verbond van Unie , door hen mogen geadieert worden , gelyk onze Burgery dan ook by deezen met alle vereischte hoogagtiug en verfchuldigde veneratie, voor een zoo hoogen Bondgenoot als U Edele Groot Mog. doen , met verzoek en in vertrouwen dat U Ed. Gf. Mog* zig onzer niet zullen gelieven te onttrekken , om aan onze Stad en Burgery gunftelyk te prasfteeren , die middelen , waar toe wy ter bandhoudinge van onze onvervreemdbaare Rechten en Voorregten , en ter bevestiging van dezelve ons mogen veroorloven ons recouis tot U Ed. Groot Mog. te mogen neemen , te meer vervrymoedigd onze Burgery dit zig ten aanzien van U Ed. Groot Mog. als zy zig te binnen brengt, dat U-Edele Groot Mog. in de vroegfte tyden by de erectie van deze Republicq door

Mis-

Sluiten