Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 july, ZAAKEN VAN 1786.

veerdig zyn, harten en handen te vereenigen , en in een te flaan, om eikanderen trouwhartig niet alleen in lief en leed aile hulp en byftand toetebrengen , maar zelfs goed en b'oed opteofferen tot behoud der Burgerlyke Vryheid, en het doen eerbiedigen der vereenigde ftemmen van een Vry Volk, dag aan dag toenemende listige en heerschzucbtige pogingen van de dwingelanden — de verdrukkers — de gezworen vyanden van den Burgerftaat, welke, in weerwil, dat hun onrecht en geweldadigbeden, zoo klaar, als de Zon op den helderen middag aangetoond, en hun met zoo veel bezadigheid, als ernftigen nadruk, by herhaaling voorgehouden zyn, ja, na zelfs in Gelderland die vrije, wel vereenigde, en redelyke Volk-item op de ongehoordfte wyze gefmoord te hebben , als nog ftoutelyk den kop durven blyven opfteeken, en de borsten dier tedere Moeder, welke hen gevoed heefc, zoo wreedaartig helpen van een fcheuren, als of zy niet alleen boven de Wetten zyn, om geweldig te mogen handelen , maar zelve met de wreekendé ftraffe van een geducht en rechtvaardig Opperweezen, het welk immers den moord der Burgerlyke Vryheid niet onverfchillig kan gedoogen, als het waare openlyk den fpot dryven, en in hunne harten zeggen daar is geen God! — eene onderfteuning — eene vereeniging derhalven, welke naar maate dezelve algemeener en gereeder Hand grypt en word uitgeoeffend, te feller het hart der Burger-hateren zal grieven, en eindelyk hen den moed zal moeten doen ontzinken, om hun land - verdervend en verfoeielyk Plan van overheerfching en geweldige onderdrukking verder doortedryven, hoe mènigwerf, en hoe onbefchaamd zy het zelve ook, deels verblind, deels opzettelyk , als met een toegefchroeid geweten en gehoorweigering aan de ftemme der waarheid en geregtigheid , in het pleegen van een opeenllapeling van fchreeuwende ongeregtigheden , hebben doorgezet. — Zoodanige onderfteuning en vereeniging word nu onwederfprekelyk vereischt, byzonder te doen blyken aan die Burgeryen en Steden van het door inwendige belagers zoo openlyk mishandeld Gcmeenebest, welke in zoortgelyke , zoo niet veel erger omltandig-

Sluiten