Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3« juw,* ZAAKEN VAN 1786,

't Collegie der Gemeenslieden ? (dat onzes erachtens het zelfde is en dus een gelyke Magt moet hebben , met de Vroedfchappen in Hollandfche en andere S eeden ,) dan is het zelve geheel overbodig en beftaat maar in naam. ....

Waar is thans het Recht van Gemeenslieden ingevolge de Reglementen van de jaaren 1705 en 1780 i Bv welke nadiukkelyk gezegt word. ,, De Magiltraat zal'geen Confent konnen geeven tot eenige Petitiën " van de Staaten Generaal of Raaden van Staate, als 3' met Confent van de Gemeente, item geene Ver" bonden of Alliantien ingaan, Vreede of Oorlog aanneemen , noch toeftemming geeven tot het aannee" men van een Stadhouder of Kapitein-Generaal , dan ?! met Confent van de Gemeente."

Noch vindt men duidelyk befchreeven by een Convenant van den jaare 1556, „ Dat of te namaals beider Landfchappe geaccordeert worde eenige ichauin" ge tot behoef des Heeren, by de Uitzettinge der" zei ver drie Gemeenslui uit den voorfz. Achten by *\ Scheepenen gekooren zullen worden , die Zemnge !' en de verdeelinge te zien doen."

Ook zoude men uit nog voorhanden zynde Stukken kunnen aantoonen, dat Hun Wel Edele en Achtb. m vroerxere dagen aaii de Gezwooren Gemeente rapport van het verhandelde ter Landfchaps Vergadering gedaan hebben. , ,

Van welk laatfte in andere Steden, alwaar dezelve Coriftitutie plaats vind, althans in het nabuurig Elburch de Gemeenslieden ten huidigen dage nog van bet Recht jouisfeeren , om met en nevens de Magiftraat de Stads Gecommitteerdens ter Landfchaps- en Kwartiers-Vergaderingen te volmagtigen en aan deze,, ve li.ftruétien te helpen geeven, gelyk zulks nog op de jongfte Landfchaps-Vergadering van May 1786 zal sehieeken zyn. . , , , ,

' Wanneer men nu eens bedaardelyk het een en ander nagaat, en inzonderheid zich bepaald tot het willekeurig handelen van Stads Gecommitteerdens ten Landdage buiten concurrentie der Gezwooren Gemeenten?, hoe helder middagklaar laat zich dan niet zien , Bet

Sluiten