Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. »3S

nadeelige en fchroomelvke , dat hier uit noodwendig voortvioeid , en no* klaarder , wanneer men het oog, maar eens vestigt op het onlangs verrigte ter laatfte Landfchaps-Vergadering binnen Ziuphen gehouden; op welke de meede Stads'Gecommitteerdens geen reguard fchynen geflagen te hebben op de billyke Volk-Stem, die van alle 'kanten te zamen was gevloeid; alwaar men de requeftreerende lngezeetenen doedt befchouwen, als minderjaarige fchamele en bedeelde Perfoojien, Handwerkslieden, welke geen kunde in LandsZaaken konden hebben en die her. ongeoorloofd ware, gich daar meede te bemoeien.

Waarom Wy , Edele en Achtbaare Heeren! niet fchroomen te verklaaren, „ dat het de Gezwooren Gemeente, die meede Volks-vertegenwoordigers zyn en nimmer kunnen gedoogen , dat die geenen, welke zy de eer hebben te repiaefenteeren in hun natuurlyk Recht benadeeld worden, in haare Ziele fmerr , te moeten verneemen, dat een Volk, ja een Vry Volk, dat zich zeiven ten kosten van hun bloed van het Spaansch Tyrannisch Juk heeft ontdaan, door hunne vertegenwoordigers , die het gezag niet anders dan uit naam en van wegens hen utoeffenen , een bal in de mond gedopt en dom gemaakt worden, om daar door hunne klaag en fmeektaal, onrrent gewigtige zaaken te fmooren-" VVy doelen op het arresteeren by de Landfcha'p van de berugte Publicatie, alhier den 28 May, gepublicert, en by welke iri 't vervolg niets minder dan eene Crimineele vervolging bedreigt word tegens zoodane Verzoekers, aks de Teekenaars der Nationaale Requesten, zoo op die, als op eene vorige Vergadering geprefenteert, en waar by een Generaal? Amnestie voor al het Misdaadige , reeds daar door gepleegd, werdt aangekondigt.

Hoe kan het mogelyk zyn , dat zulke billyke verzoeken , als onder anoeren dat , tot redres en revideering van een Regeerings-Reglement, dat zoo zeer tegens onze Cbnftitutie aandruisfehende werd verklaart, als misdaadig word befchouwt ^ indieu daar in een misdaad geleegen is, zoo reekent de Gezwooren Gemeente het zich een eer te verklaaren, dat zy dan misdat, P 5 di*

Sluiten