Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3S july, ZAAKEN VAN 1786.

niemand kan, noch zal ontkend worden waar te zyn , hoe is het dan mogelyk ? dat de Teekenaars van gezegde Nationaale Requesten, als misdaadigers kunnen werden befchouwd, pardon ontvangen, en verders be« dreigd worden met een Crimineel Proces!

Daar nu meede door Burgers en lngezeetenen deezer Stad , het zelve verzoek gedaan is, zoo vind de Gezwooren Gemeente zich in de volfirekte verplichting ba?r deeze zaak aan te trekken, en ftellig by dit Declaratoir te verklaaren , „ dat zy deeze Publicatie

houden als een Direct Attentaat op de natuurlyke „ en Conflitutioneele Rechten en Privilegiën deezer ,, Burgery, en van dien aart, dat dezelve noodwendig ,, de pernïcieufte gevolgen moet naar zich Heepen;" en daar wy in 'c zekere onderrigt zyn, dat deeze verfcheide Riddermatige en van een nabuurige Stad is doorgedrongen : en verders in aanfchouw nemende , dat, onzes erachrens,- in zaaken, raakende de Privilegiën, geen oveiftemming zal kunnen vallen, het geen hy het arresteeren van deeze Publicatie niet fchynt in acht genoomen te zyn, zoo laaten Wy aan die StaatsLeden, welke tot dezelve hebben geconcurreert, over alle die fchroomelyke gevolgen , welke men te wagten heeft, zoo uit het willekeurig buiten effect ftellen van de .meest geheiligde Siaatsgronden, als uit zoodane maatregelen , waar door. men den lngezeetenen het Rectrf en de Macht zoekt te beneemen van op zulk eene wyze , als zy de beste keuren, hunne bezwaren voor den Reprtelentativcn Souverehl te brengen.

Een Recht, 'i welk ieder Burger van een vrye Republiek op 't ogenblik zyner Geboorte met zich brengt; een Recht eindelyk , dat hun door geweld en over. magt, maar nimmer op gronden van natuurlyke, noch Staatkundige billykhei 1 kan ontnoomen worden.

En declareert de Gezwooren Gemeente verder ten opzigte van het Publiceeren en Afii^eeren van dezelve, binnen deeze Stad, zonder onze Concurrentie, te houden voor Informeel, Onwettig, en van Nul en Onwaarde; en zulks nog te meerder, daar het MagiftraatsCollegie geconftitueert moet zyn uit agt Perfoonen, en ten muitten de Meerderheid van die agt vereischt werd

om

Sluiten