Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 july, ZAAKEN VAN 1786*

CX. ExtraB uit het Refolutien-Boek det Stad Elburg. In dato 14 July 1786.

Door den Heer Praefideerende ter Vergadering van Raad en Gemeente zynde gecommuniceerd , dat aan Zyn Ed. Geur. door een' Bode van de Stad Arnhem was vertoond een Patent, houdeude uitfchryving van eeoen Extraordinairen Kwartitrdag , tegens maandag den 17 July binnen Arnhem; ten fine van' deliberatie over zekeren voorflag van de Gedeputeerden ter Generaliteit om den Raad van S aate te authorifeeren ter Negotiatie van de nodige Penningen ter voldoening van de geftipuleerde fournisfementen aan Zyne Keizerlyke Majefteit, uit hoofde van 't jongst geflooten Vre* des-Tracitaat.

En hier op gedelibereerd zynde, is gerefolveerd en gearresteerd, de eventueele Gecommitteerdei s te gelasten en te authorifeeren, gelyk g.fchied by dezen:

1 Om ter Kwartiers-Vergadering namens deeze Stad te confenteeren in de Authorifatie op den Raad van Staate, ten fine van Negotiatie der/bfnodigde Penningen tot voorfz. Fournisfement aan Zyne Keizerlyke Majefteit.

2. Dat zy Gecommitteerdens niet zullen vermogen, namens deeze Stad, te treeden in eene vermeerdering vsn lasten op vaste Goederen, noch ook in de hefFnw ge van eenige Extraordinaire Middelen ; maar daar in te difüculteeren.

Laatende echter aan de refpecfive Gecommitteerdens over , om inval 'c Kwartier om Penningen benodigd mogte zyn, te concurreeren tot eene Negotiatie.

3. Dat de Gecommitteerdens zich niet zullen inlaaten in eenige vcrdtre of andere puineren , als in de uitfchryying waren gementioneerd, uitgezondert alléén in eenige kleine zaken , direct'nog indirect relatie tot déeze Stad hebbende.

En zoo on verhoopt, des ongeacht of die ter contrarie ter Kwartiers-Vergadering met het een of ander mogt worden doorgtflagen, daar tegens, namens deeze

Stad,

Sluiten