Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a44 Fft, ZAAKEN VAN 1786.

ingevalle onverhoopt en tegens verwagting U Ed. Achtb contrarie der Ondergetekenden goede mtentien en verwaSe mogten refolveeren, dezelve door hunne ComSenten "geL .yn, en gelyk^zv in dat geva eerbiedis zvn doende by deezen , U Ed. Achtb. uititei van befalinge der aan hunne Committenten omgeichreeyene S verdoeken . tot tyd en wylen dezelve zig in ftKVuile™Sld heoben," de nodige documenten ter vifie te ku" nen krygen , en waartoe de Ondergetekende UEd, Achtb. beloven, allen fpoed te zullen aanwenden - en bv onverhoopte weigering dier mtftel, pro«steeren de Ondergetekende, in hunne qualiteit, namenhunner Committenten om redenen en tot tyde Xfchrèven tegens dezelve betalinge, en by alle voortTl WHl Achtb. voor God, den Souverain, en onrCo^mhteme^veTntwoordelyk-.houdende voor alle kwade en fchaclelyke gevolgen, die uit UEd. Achtb. Seringe en niet meidewerking kunnen voortvloe.jen, demoediglyk verzoekende, dat, ingevalle UEd. Achtb. bevorens gunftig te refolveeren , hierover geliefden te S/reeren zulks moge gefchieden in afwezentheid d LeTn van UEd. Achtb. Collegie welke in den a nkoopSet^ Ambagts-Heerlykheid direct ofte indireft meede gewerkt hebben , wyl dezelve door onze Committenten in deze (behoudens de agting Hun Ed. Achtb. ï fchSdiS) "iet als onpartydig kunnen geconfidereert wo de" ' dat UEd. Achtb. gelieven ordre re ftellen, S al het te fpreekene over deeze zaken exacte genetuleert worde, om by gelegenheid te kunnen dienen, daar her/al vereischt mogen worden j als meede, mo!n ApOndergetekende zeer wel zien, voor zoo verre Kl^nw cSSutStenniet kan ten nadeele ftrekken ^ T omeefchreeven lasten over de Burgeren en Ingezetenen welke onS niet gecommitteerd hebben, ten Ceï fchade werde geïnnlt, en zelfs, dat die geeSr^lke, nadat hun door UEd. Achtb. een tyd zal ïefteW zyn, binnen welke zy onze volmagt meede kunnen Tekenen , hetzelve niet gedaan zullen hebben , E uEd. Achtb. gehouden zullen worden, voor hun aanaeel in den aankoop der Ambagts-Heerlykheid te hebben geconfenteert, en daarin wel willen parucip e-

Sluiten