Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG, 1786. 255

October aanftaande, te disponeeren; daartegen wel expresfelyk protesteerende, en de gevolgen daar van overlatende voor rekening van die geenen, welke zullen goedvinden daar toe te kunnen procedeeren.

(Was get.)

W. J. VAN DER DOES.

VUL

EDELE GROOT ACHTBAARE HEEREN!

Toen de Burgery deezer Stad, op den ao en 26 Juny jongstleden, een en andermaal by Requesten verzogt, dat de door hun benoemde Perfoonen, om voor de eerstvolgende vier jaaren te compofeeren het Gequalifkeerd Collegie van Gecommitteerden , ingevolge van het vierde Hoofdftuk van het gearresteerd en door de Burgery beëdigd Stedelyke Reglement, door den Heer eerften Burgemeefter op authorifatie van de Vroedfchap mogten beëdigd worden, zagen wy met zoo veel leedwezen als bekommering, dat Uw Ed. Gr. Achtb. op die Requesten niets anders refolveerden , dan eene volle befchryving van den Raad te bepalen tegen den 6 deezer lopende maand. Deeze dispofitie konden wy niet goedkeuren , deels, om dat wy geene de minfte noodzakelykheid vonden voor eene volle befchryving, om te delibereeren over het uitvoeren van een gedeelte eener zaak, welke reeds voor lang finaal was afgedaan ; en ten anderen, omdat wy voorzagen, dat hst dilai van onze deliberatien over dat verzoek tot na de toen eerstvolgende Staaten Vergadering, hoe zeer wy voor ons zelve daarin geene merkel yk zwarigheid vonden, eene nieuwe ombrage zoude veroorzaaken by onze goede Burgery, en welligt by hen een vermoeden doen geboren worden, dat Uw Ed. Gr. Achtb. op die Staaten Vergadering zoodanig iets te gemoed zagen, waardoor dezelve tte voldoening aan dit verlangen der Burgery zoude kunnen ontgaan. Deeze en diergelyke foupcons omtrent eene algemeene ongezindheid by de

Meer-

Sluiten