Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a;6 july, ZAAKEN VAN

Meerderheid der Regenten , tot wegneming van des Volks ingeleverde billyke bezwaren, welke zedert eenigen tyd ongelukkig maar al te veel plaats hebben gehad , oordeelden wy zedert lang van de nadeeligfte uitwerking te moeten zyn. Wy begrepen, dat een vvederzyds vertrouwen tusfchen het Volk en deszelfs Reprefentanten een ailernoodzakelykst vereischte is , zal het eene Burger-Maatfchappy welgaan, en het was uit dat principe, het welk, volgends ons inzien, alhier niet altoos by de Meerderheid, zoo als wel wenfchelyk was geweest, in het oog is gehouden, dat wy meenden, in een tyd als deeze, waarin het lang beproefd geduld der goede Burgery, wegends gebrek van voldoening aan derzelver regtmatige verlangens, fcheen ten einde te lopen, alles te moeten aanwenden, om alle aanleiding tot vermeerdering van mistrouwen, en daaruit te voorziene uiterften te voorkomen: gelyk wy dan ook uit dat zelve beginzel , zoo wel op den 20 als op den 26 Juny, hebben geadvifeerd, dat, onzes oordeels, aan het verzoek tot beëd<ging der voorn. Gecommitteerden dadelyk door den Raad konde worden voldaan. Dan, de Meerderheid van contrarie gevoelen zynde, moeiten wy disfentieeren van en onze aantekening referveeren tegen de conclufie, op die beide dagen in deeze genomen, waartoe wy te meer gepermoveerd wierden, daar zeer veele R-saden zig reeds voorlopig op den 20 Juny zoodanig hadden geëxpliceerd, dat wy op den 6 deezer geene andere dan eene ongunfiige Refolutie konden te gemoet zien: wienvolgend het uitftel der deliberaiien van dier tyd af aan ratuurlyk moest worden aangemerkt als een nodeloos traineeren met de afdoening van zaken, waarna zedert zoo lang met de uttgeltrektfte verlangens wierd uitgezien, het welk nergens anders toe konde dienen dan tot vermeerdering der fubfifteerende verwydering. De voornoemde gereferveerde aantekening hadden wy op het papier gebragt, toen Uw Ed. Gr. Achtb. op den 3 deezer, op eene nadere Remonftrantie van de Burgery, de volle befchryving, welke tegen den 6 deezer maand gefixeerd was, tot op heden geliefden te verfchuiven, waardoor wy bewogen wierden, de gedagte

aan-

Sluiten