Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2JS july, ZAAKEN VAN

1786.

meerd worden , eenige Souvereiniteit voor zoo veel het domeftiek beftier en de Migillraats-beftelling aangaat , binnen onze Muuren en Vrvheid toekennenNiet alleen by het blekend Groot Stads Regt , waar van zedert eenige dagen een verbeterde druk het ligt ziet, maar ook by een onlangs uitgekomen Stukje, #2naamd Vertoog over de Souvereine Regten , de Stad Utrecht in haare compet'erende, te vinden in het tweede Deel van het GenootJchap tot her Hel der Eensgezind" heid en Burger Regten blaiz. 100. en volgende, en op veele andere plaatzen , word dir een en ander op een voldingende wyze betoogd; waarom wy Ondergetekenden althans dan ook vast bepadd zyn , onf ten allen tyde met alle onze vermogens te blyven verzetten tegen alle aanflagen , hoe listig of geweldadig dezelve ook mogten zyn, ingengt tot ondermyning van Stads iüalienabele Regten.

Dan , om wedertekeeren en meer bepaald te blyven by het voorwerp van Onze tegen woordje b.foign s: wy befcbouwen het als eene uitgemaakte zaak, dat het voorffemeld nieuw Stedelyk Ke^lemenc van den kant der Burgery op den 20 Maart laatstleden werkelyk geïntroduceerd is , om op den 12 Octo^er aangaande wederzyds dadelyk in het bezit te geraken van alle deszelfs Artikelen. Zal nu de Burgery het behoorlyk effvft genieten op dien bepaalden tyd , dan moet notoir al het nodige daartoe in tyds worden geprepareerd. Onder die vereischte prepanroiren ,. welke de Burgery zisr, in Miart wel uitdruidyk heeft voorbehouden, en welker volbrenging, onder andere , mede heeft uitgemaakt ééoe der voorwaarden van het toenmaals aangegaan Contract, behoord, onzes oordeels, in de eerlte plaats de aanltelling en beëdiging van voornoemde Burgei-Gecommuteerd<.-n, Zonder dat dit toch is voorafgegran, kan de Burgery niets in het werk ftellen van zoodanige pointen , welke volftrekt voor 12 Oét >ber motten in gereedheid zyn. Het in den Ed nemen van het zelve Collegie van Gecommitteerden, vooral indien hetzelve ditmaal gefchied onder eenige bepalingen in het formulier van den gearresteerden lied , is geenzints ftrydig, nog tegen den Krikten letter van het

Re-

Sluiten