Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. a6?

Burgeren bevoegd waren, om zig daar mede te bemoejen, - ■—- dat de Volksitem gehoord was, — dat uit het confirmatoir van 1414 voornaame Burgers, teekenende in 4. dag™ tot appui van 't Request , door 314 andere voornaame Burgers, bleek , dat men niet konde foutineeren , dat dit ftilxwygen te disapprobeeren, maar in'egendeel te approbeeren was, en dat wy uit dien hoofde dus aan geen oubezonne vorderingen het oor geleend hauden. Daar ik dit alles, met de genoemde Heeren, toen ter tyd uit eenen mond fpreekende, erkend hebbe, kan ik van my niet verkrygen, die zelve toen by my erkende doch nu veel grooter en Merker Volksftemme, als nu beftaande uit alle de Compagnien, Wagtvryen en Uükoopers, afcewyzen, of door het weigeren van de beëediging haarer Gecommitteerden, het Volk te ontzetten van 'c voornaamfte poinct van haare fecuriteit, en wel zoo een hoofd-poinct, dat die beëediging niet gefchiedende, de Burgery daar door met den 12. October word ontzer en verftoken van het geheele door hun , met referve omtrent de nog twee differentiale poincten, bezwooren Reglement, waardoor haar gedaane Eed te loor word gelteld, en alle uitzigt op redresfen, daar men. nu reeds twee jaaren na heeft gereikhalst by de Burgery , tegen alle beloften en gedaane toezeggingen, in rook vrdwynen moet. —

Ik blyve daarom nog van Advies, dat die Gecommitteerden boe eer hoe beter behooren in den eed genomen te worden, ter voldoening aan het van Volks zyde reeds beëedigd Reglement. Ten allen tyden , zonder eenige referves , door my gevoteerd zynde tot de introductie van dat Reglement voor het oog des geheelen Volks, zoo dra mogelyk van de kant der Burgery, oordeele ik, het van my een liegt beltaan zoude zyn, myn woord niet geftand te doen, ja ik zoude my zelve moeten vtrwyten , dat men in dat cas met gegrond regt als dan my (die gedecltelyk in de Commisfie met de Burgeiy geweest ben van 's Rsadswegen , en die conferentien wederzyds hebbe bygewoond, daar ik hun en in de conferentie, en by 't Rapport, en by 't arresteeren van dit Reglement , dit bt-ëedigen vrywi!li°hebbe toegekend,) zoude konnen befchuldigen van niet 1 ter

Sluiten