Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. 271

XIII.

edele gboot achtbaane HEEREN!

Blykens myne Advilèn, alle relatief tot het arresteeren , bfë^iaen en dadelyk in trant brengen van een provfioneel by de Vroedfchap gearresteerd Stedelyk Regeerings Reglement, in Vroedfchaps Notulen fucceafivelyk geiiT^reerd, en aan welkers inhoud ik my by deze korr^eidshalven als nog refereere, te vinden, confteert het, dat ik , agtervolgens die myne gevoelens , daamm ook thans aan der Rtquestranten verzoek, van 20 Junv jongs'leden gedaan , niet kan voldoen , nog den Hetr eerden Burgemeester authorifeeren, een geëligeerd Collegie van Gemeenslieden uit de Burgery in den Ee t te nemen.

Declarerende wyders by deze, nimmer als door overmagt of geweld my aan de gevolgen, zoo door remotie ujt myn Post als Raad, of anderzins , uit dit myn deeünatoir advis , conform den teneur van zeker Manifest, den 3den dezer door een gedeelte der Burgery ingediend, te'zullen lubmitteeren, daar tegen ten krag. tigften by deze procederende; veel min de infimulatien, daar in vervat, voor my tactte te avouëren : zullende derzel ver reverente en decente termen niet verdér intreden; maar my de faculteit referveeren , om, ten allen tyde, des nodig oordeelende, de gronden van dit ea andere myner Aivifen, daar toe betrekkelyk, gedetailleerder tot myne decharge in Vroedfchaps Notulen te kunnen doen infereeren.

(Was get.)

o. w. PH. FALCK.

Utrecht den 25 July 1786.

XIV.

Sluiten