Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»7* july, ZAAKEN VAN 1786.

einde als 't geen by myne Aantekening van den 37 Maart laastleden gevonden wordt.

Ik houde het dan als nog daar voor, dat het in den Eed nemen der Burger-Compagnien op derzelver aanhoudend verzoek en dringende inftantien , na voorafgaande volftrekt geweigerde introductie en geweigerde wederzydfche beëediging van meergemelde Reglement gedaan, tot geen ander einde kan worden aangenomen of kan verftrèkken, dan als een confirmatoir en bevestiging, dat het geapplaneerd Regeerings Reglement contineerde de ernftige, bepaalde en volltrekte begeerte der Burger-Compagnien dezer Stad, welke, zonder zodanige be-eediging, weigerden uit den anderen te gaan; zonder dat uit zoodanig confirmatoir eene dadelyke introductie kan worden ge-elicieerd, a!» welke toch nimmer zonder eene expresfe bewilliging en be-eediging van de Vroedfchap plaats hebben of beftaan kan.

Het was op dezen voet, dat ik, onder volftandige weigering eener dadelyke introductie, op den 20 Maart jongstleden vermeend hebbe, voorfz. be-eediging der Burger-Compagnien te kunneu aanzien, zonder daartoe te Remmen of daar tegen te protefteeren ; waartoa ik anderzins, aan de gehoudenheid van den Eed, volgens myn gemoedelyk inzien der zaake, getrouw blyvende, niet zoude hebben vermogen te komen, maar volftrekt verpligt zyn geweest, tegens eene be-eediging der Burger-Compagnien, in den zin en conform de thands afgegeeven wordende intentie der Burgery, te moeten ftemmen; ja, daar tegens ten fterklten te moeten protefteeren.

Ik befluite dan , te mogen vastflcllen , dat het provifioneel geapplaneerd Stads Regeerings Reglement als nog niet is geïntroduceerd , en 'er uit dien hoofde, voor als nog, geen Collegie van Gecommitteerden uit de Burgery, overeenkomftig en agtervolgens het 4de Hoofdftuk van voorfz. Reglement, kan worden ingevoerd ofte be-eedigd.

Want, hoewel het waar is en ik gaarne toeftemme, dat, ten opzigte van zoodanige domeftique zaaken en pointcn, welke niet contrarieeren eenigen der pointen, vervat by 't Provintiaal Regeerings Reglement van den

Jaa*

Sluiten