Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2go july, ZAAKEN VAN 17^6.

verblyden ?al , dat 'er g.fchikter en welmenender gevonden worden, om Utrech:s Raad vol allig re houden , en de alleszins waardige voorwerpen blvven van de liefde en achting wan een waarlvk Vry Volk.

Waar mede, Ed. Gr. Acntb. Heerëu ! de eer hebbe met alle ware hoogagting te verblyven.

Edele Groet Aehtbaare Heeren.'

Uw Ed. Gr. Achtb. onderdanig en gehoorzaam Dienaar en MLede-Raad.

Oosterbroek, (Was get.)

den %4jluly ^bö".

d. c. de leeuw.

XVII.

edele groot achtbaare heeren1.

By het ifte Artikel van 't 4de Hoofdftuk van het in den voorleden jaare provifionelyk beraamde en gepubliceerde Reglement, waar na de betreding van dezer Scads-Regeering gefc;.ieden, mitsgaders een gequalificeerd Collegie van Gecommitteerden uit de Burgery opaengt en geïntroduceerd worden zonde , om ter zyver tyd gearresteerd, finaal gerefolyeerd en in train gebragt te worcen, wordt uitdruklyk gezegd, dat 'er, behalven der, permanenten Raad, een bellen dig Collegie van gequajtfiieerde Burgers zoude worden geintroduceird, onder den titul van Gecommitteerden uit de Burgery. >—- Uit de^e woor -en blykt ten allerklaarfLn, dat bet beitaan van dat Collegie verbonden zoude zyn aan het beftaan van eenen permanenten Raad, en niet zonder denzelven zoude worden ingevoerd. Daarom, volgens myn beginzelen, welke ik ue eer gehad heb, op den 13 February dezes jaars aan Uw Ed. Groot Achib. te deduceeren, en van dewelke, wat men ook daartegen ingebragt hebbe, ik geene Voldoende reden hebbe gevonden om afrewyken , geen permanente Raad binnen deze Stad wettig kan woiden geïntroduceerd ,

Sluiten