Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. 287

Des Ed. Gr. Achtb. Heeren het te voorzien is, dat deze Raad zal worden beroofd van veele kundige Mannen, die de rust en vieede der Stad, en Inwoonderen van dezelve, gezworen hebben te zullen bewaren. Het kan niet anders, of door deze finale weigering moet de Burgery ontrusr, en tn de noodzaak gebragt worden , otn, dat God verhoede, tot buitengewoone mid- • delen overtegaan. Het grootere deel der Natie, welkers oogen op ons Utrecht gevestigd zyn, welke in dezelve begrippen als onze Burgery verfeeren , zal derzelver gedraging met raad en daad onderfteunen. In ons Nederland zal een generale Volks-kreet opgaan, en die Raden , welke te behouden thands myn oogmerk is, zullen, fchoon zy als flille Burgers levende , derzelver Burgerlyke veiligheid behoord gehandhaalt te worden, by veelen met veragting worden befchouwd, en mogelyk door deze weigering een tyd doen geboren worden , wanneer een geheele fcheuring tusfchen den reprefenteerende Souverein dezer Provintie , en het grootere getal der Ingezetenen zal ontftaan , waaruit dan de allerfchromelykfte gevolgen in dit Gewest , ja in ons geheele Vaderland zullen geboren worden. Een fcheuring, Ed. Gr. Achtb. Heeren, welke of de Burgery, volgens haar verkregen Regt tot de Magiflraats-bellelling zal doen fpreeken ,en hunne woorden met 'er daad ondertteunen, of dezelve onder een eigendunkelyk bellier zal doen bukken ; en wie uwer is 'er, Ed. Gr. Achtb. Heeren, die zulks niet bezeft?

Wel aan dan Ed. Gr. Achtb. Heeren, is het, dat de Raad niet kan befluiten, volkomen in te (temmen in het beëdigen van het Collegie van Gecommitteerden uit de Burgery, door den Heer Praedident Burgemeefler onder de 'gedaane voordragt by het ampel advis van de Heeren van Senden en Smisfaerty waarby ik my hebbe gevoegd , ik bidde U Ed. Gr. Achtb., wendt dog van uwe zyde alles aan, wat mooglyk is, om de rustte bewaren, -— toond Ed. Gr. Achtb. Heeren , dat gy nog eenige toegevenheid omtrent uw gevoelen bezit, aan die Burgery, aan die Stad, van welke gy Leden en Inwoondets zyt, welker weivaart U des te naauwer aan 't harte moet leggen, — offer iets uwer by zóndere

Sluiten