Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£88 jolt, ZAAKEN VAN

1785.

re begrippen op tot welzyn van het algemeen, immers zóêkt in dezen U niet te verzeten 'esens'een herhaald verzoek, tegens den eisch der B;rg ry , die van uwe zyde geene wezenrlyke daad, maar flegtï een formula. riteir , volgens 'net beloofde op den 20 Maart vordjèri j — neeme, is he. moóglyk, een belluit, om de rust re behouden, de fcheuring tusfchen Regenten en Bursers re voorkomen, en geen oorzaak te geeven tot alle de hoven aangehaalde en andere mogelyk niet te voorzifie gevolgen , om daardoor de fcheuring in dezen R.sa i voortekomen.

Ten dien efmje néeme ik thans de vryheid, het volgende san U El. Gr Achtb. voor te dragen: Of de Meerderheid van ü El. Gr. Achtb. niet zoude kunnen brfluitén, in piaatze van den eerften Burgemeefter, twee Heeren van die Raaden, welke geene zwaiighed in de b' ë dging van dit Collegie, onier zekere m:ds, en een'voorfchrift van den Eed hebben gemaakt, te commirteeren, en in welken gevalle het volgend declaratoir aan de Burgery zoude kunnen worden uitgeleverd :

„ De Vroedfchap in rype ovcrweeging genomen hebbende oe verzoeken der Burgery ter in den E-d-neeming van her Collegie van Gecommitteerden, en haaren _ eisch op den 3 July dezes jaars ingeleverr , heeft nodig geoordeeld-, omtrent de in den Eed- eeming zelfs te declareeren, dat H m Ed. Gr. Achtb. niets meer-f>r wenfebende, da/i de rust, vrede en welvaart der Stad Utrecht, en der Ingezetenen te bevorderen, goedgevonden hebben te committeeren ue Heeren, om1 het Collegie van Gecommitteerden , volgens het h;er Hygevoegd Formulier, te be-edigen , echter o der dezen verftande , dat door deze be-ediping het nieuw Stedelyk Reglement aan de zyde der Vroedfchap op geenethande wyze zal gehouden worden geintroduceerd te zyn, of aan den Raad eenige actus conform hetzelve , en finaal ftrydig met den gedaanen Eed op den ia October jongstleden , zoude konnen gevergt woraen voor den 12 October eerstkomende."

ik hoope , dat de Burgery, als daardoor , na myn inzien, aan haar verzoek van be-ediging voldaan worden-

Sluiten