Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. 299

bv-Loting terniineefen-: terwyl aan de Post van Scriba zoude moeten blyven gea 'fecreerr de Correspondentie naar Zuid hol land.

Eu dat eindelyk ten minfteö een maand, voor dat bet Synodus particu'.aris van Noordhollaud iïond gehouden te worden door den Predikant uit de Steden, alwaar het gemelde Synodus dat jaar vergaderen zoude. En die in dat jaar op het Synode zoude worden gecommitteerd, aan deszelfs Huis zouden behooren te werden geconvoceerd zes Predikanten uit de Sceden en zes van buiten, welke in dat>jaar op het Synode volgens Ciasficale order of fchikkingen zoude werden gecommitteerd, om communicatief en onderling behoorlyke fchikkingen en vriendelyk dienaangaande overleg te maaken, waar toe de gemelde Predikant uit de Steden verpligt zal zyn ten minden veertien dagen te voren annfchryving aan den Praefes der Ciasfen te doen, met verzoek van daar van advertentie te geeven aan de Leden , welke hy oordeelde daar toe geregtigt te

*> En dat wyders van de door hun Ed. Gr. Mog. int deeze te nemen Refolutie zoude behooren te werden gezonden Copie aan de Heeren, van wegens hun Ed. Gr. Mog. gecommitteerd op het Synode van Noordholland, thans volgens toeftemming van welgedachte hun Ed. Gr. M-jg. vergadert binnen de Stad Enkhuifcn, met last, om daar van op het gemelde Synoius volledige kennisfe te geeven , en zelve die in Aétis te doen infereeren, met verdere qualificatie, om in naam van hun Ed. Gr. Mog., op wiens Commisfie-zy de eer hadden in dat Synode tegenwoordig te zyn , elk Lid tot dat Synode behoorende, en dus alle de Leden van alle de Ciasfen , te gelasten van zig in allen deelen daar na pracifelyk en punctuelyk te gedraagen, en voorts te vermaanen, om in allen rust en eendragr, zoo in de Clasflcale als de Synodaale Vergaderingen te verkeeren en in derzelver verrigtingen eene behoorlyke en gepaste Order in agt te nemen , en om voons onder eene erkentenisfe der gunftige concesfie van hun Ed. Gr. Mog. tot het houden der laatstgemeïde Vergadering , niet uit het Oog te verliezen den verfchul-

Sluiten