Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 1786. 30T

CXVI. Authorifatie op Gecommitteerde Raaden tot acces/te in den voorflag der Gedeputeerde Staaten des Kwartiers van Veluwe, omtrent het Collateraal van AElien in de Oostindifche Compagnie in den Hitdel van wylen Weduwe m. b. grothiï , Weduwe c. l. kerksteen, te Arnhem overheden', en gerenoveert het Commis/briaal van 27 December 17601 nopens het voorfz. Collateraal. In dato 2 Augustus 1786.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecomtnio teerde Raaden, gefchreeven in den Hage den 2.6 der voorleede maand, waar by ter kennis van hun Ed. Groot Mog. brengen een Request en Misfive van de Heeren Gedeputeerde Staaten des Kwartiers van Velu-, we, voorllaande, om met de betaling van het Collateraai wegens zeekere Actiën in de Oostindifche Compngnie j gevonden in den Boedel van wylen Vrouwe Margaretba Elifabeth Grothe Wed. van C. L, Kerkfteen , te Arnhem overleedeu, te fupercedeeren , tot dat het different, of lngezeetenen van een andere Provit cie, alwaar het middel op'de Collateraale fucceslie meede geheeven word, verpligt zyn, ter plaatfe alwaar het Sterfhuis valt, dan wel binnen de Provincie van Holiani het Collateraal wegens voorfz, Adtien te voldoen, en inmiddels de Executeurs van den Testamente van wylen gemelde M. E. Grothe, Wed. Kerkfteen te verklaaren voor diligent, en alles te houden iu ftate; verzoekende voorn. Heeren Gecommitteerde Raaden hun Edele Groot Mog. qualificatie omtrent den voorfz. voorllag; cn wyders iu confideratie gevende, om dit different zoo tusfchen de Provinciën van Gelderland , Utrecht, als de verdere Provinciën alwaar het zelve plaats zoude kunnen hebben, finaal af te doen, om voor net vervolg een-zeekeren voet te hebben, waar naar zig te reguleeren ; brceder hier na geinfereerd, -

F, at

Sluiten