Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 aug; ZAAKëN VAN 1715.

de Scher pen te doen , zoo fterk was, en de difficulieiten zoo veele waren, dat zonder Kameelen, zoo lang, zoo wyd, zoo hol, en, zoo fterk mojelyk, deeze operatie niet te doen was; terwyl 'er onder die Lieden waren, die meenden, dat men, zelfs dan nog, extra hooge tyen water zoude moeten hebben, en het moment, dat het water op zyn hoogst was, met overleg, en vigdantie wel zoude moeten waarneeDi'i); &c.

Dat den Adjunct Bootsman Asmus de eenige was. die nog al lcheen te inclmeeren, om kisten ;e voeaen by de oude Kun;elen» (van welke kiften llraks na^er,) Han, dat dezelve zyne gedachten fcbrifteiyk opgevende ,fczig dus hadt Uitge|aaten: „ zoo men op het menageust wil

werken , zoo vtrkies ik het eerfte voorftel, ,, (bedoelende kisten by de oude Kameelen ,) „ mngelyk* is 't om uit te voeren; maar word „ my gevraagd naar 't zeekerst om uit. te voe„ ren , en 't nuttigst voor 't Cóliegie , als ook ,, voor de Heeren, zoo kies ik 't laatst" (bedoelende nieuwe Kameelen, met verwyding van de Buitenhaven &c &c.;) welke kosten hy Adjunct-Bootsman calculeerde te üaamen te bedraagen eene lom van circa ƒ jojooe-o-o-

Dat de Equipagiem/efter ae Roock aan 't C II gie hadt geadvifeerd, en dit advis, door 't Collegie, aan hun Gedeputeerden was overhandigd , en hier achter gevoegd fub Litttta B , voor den aanbouw van nieuwe Kameelen, en, zoo veel nodig, verandering in de Buitenhaven, waar van de kosten te zaamen wierden opgegeeven te bedragen ruim ƒ qcoco-o-o, dan dat dit, naar gedachten van hen Gedeputeerden, te laag was gecalculeerd;

Dat by Equipagiemeefter, blykens die zelfde Bylaag fub Littera B, nopens het brenger, van de Scheepïn van 74 Stukken, buiten de Haven van Harlingen zynde , naar Texel, die kosten niet minder had durven calculeeren dan op

ƒ ©5000-c-o,

Sluiten