Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aü6« STAAT EN OORLOG. 178S. 15

haaven , als wel , wanneer men ift en buiten de Mond van de Haven komt , door de iterke aanflag van water, welke nogthans niet voor te komen is , vooral niet daar men deeze operatien met harde Noordweste winden, en hoog water moet doen; en dat, wanneer men zig nu voorftelde een lichaam van die zwaarte , ais e«n Schip van 74 Stukken , geplaatst op Kameelen en Kisten, uit zes ftukken vereenigd , en één of meer derzelven zig kwam te begeeven , (waar. van de voorbeelden voorhanden zyn,) men onvermydelyk gevaar liep, dat en Schip, en Kameelen , en Kisten de Haven zouden floppen , voor altoos onbruikbaar maaken, en een en ander geruïaeert worden. g. Dat de 4 Kisten, voor de twee Schee-' pen van 74 Stukken gedient hebbende, voorts buiten verder gebruik waren; dat, op zyn best genomen , twee van dezelve met moeite, voor Scheepen van 64 Stukken, zouden dienen kunnen, fchoon mede gebrekkig.

6. Dal 4 Kisten en toebehooren , aan te bouwen voor een fom van ƒ 20000-0-0 (zoo men meent) veel te weinig was, en dat deeze fom vry wat zoude dienen te worden verhoogd.

7. Dat met de jeegenswoordige Kameelen en Kisten de Scheepen verder te brengen dan buiten de Mond van de Haven, zelfs in 't beste Saifoen onuitvoerlyk fchynt; dat men dus Kameelen zoude moeten vraagen van andere Collegisn ; dat men niet verzeekerd was die Kameelen te zullen kunnen krygen ; dat dit met geene reedelykheid, op den duur , van de andere Coilegien te vergen was ; dat de Scheepen buiten de Haven van de Kameelen en Kisten ltfcs te maaken, Kameelen

Sluiten