Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 aug. ZAAKEN VAN ïyl*.

De Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Holland en Westvriesland hebben geinhereerd de Refolutie van de Hseren Sraaten hunne Principaalen, alhier ingebragt den i July laatstleeden, en het Declaratoir daar benevens gedaan, dat Heeren Gecommitteerde Raaden van hunne Provincie reeds de noodige voorziening hadde» gedaan tot de betaaling ven het voorfz. Corps, zo ver het zelve op derzelver repartitie was gebragt i en hebben voorts verklaard van begrip te zyn , dat hangande deDeliberatien van deBondgenooten over het aanhouden van een Corps hgte Troupes geen afdanking plaats kan hebben, nadien daar door atteinte aan de Deliberatien der Bondgenooten word gegeeven, en de voorfz. conclufie dien volgende gecontradiceerd, en gehouden voor informeel en irregulier, refervee. rende daar tegen zodanige verdere aanteekemng te doen, als zullen vinden te behooren. <

De Heeren Gedeputeerden van de Provinciën van Vriesland, en van Stad en Lande hebben geinhereerd de Refolutien van de Heeren Staaten hunne Principaalen, den ij Maart (en 24 lulv) laatstleeden alhier ingebragt. _ _

De Heeren Gedeputeerden van de Provinciën van Gelderland, Zeeland, en Overysfel, hebben tegen de voorfz. aanteekening van de Provincie van Holland gereferveerd zodanige contra-aanteeking te doen, als zy noodig zullen vinden.

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan. te perüfteeren by hun Ed. Gr. Mog. Refolurie van den <• Mey laatstleeden , waar by geconformeert "s met de voorflag i> de Misfive van Hun Hoog Moeende, om het Corps van gemelde Rhyngraaf,handende de deliberatien over het aanhouden van hgte Troupes te continueeren, en by welke Refolutie de Heeren Gecommitteerde Raaden zyn gequahficeert op de betaaling van dat Corps, zo ver het zelve op deeze Provincie ftaat.te voorzien; en dat het voorfz. point •ver het aanh.uden van ligte Troupes in Vredenstyd

Sluiten