Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 aug. ZAAK EN VAN 1786.

CXIX, Rapporten tot Concept - Antwoord aan hunne Groot Brittannifche en Fruisfifche Majefteiten, met de Memortcn. In duts 4 Augustus.

De Raadpenfionaris heeft ter Vergadering gecommuniceerd twee Rapporten, den 2 deezer ter Generaliteit uirgebragt, en by alle de Provinciën opgenomen, houdende concept van antwoord or> de Memoriën zoo van de Grooi-Cmtannüche als Prmsfifche Envoyés de Heeren Harris en ïhulemeyer; hierna ge-. infereeru

Fiat infertio.

Waarop gedelibereert, en gelet zynde op het geen door den Raadpenlionaris is gerapporteerd, raakende het voorgevallene by het formeeren en uitbrengen der voorfz. Rapporten, is, tot handhaving van de hoogheid van hun Ed. Gr. Mog. Provincie, en tot kragcdadige voorkoming van alle zoodanige onte™ert!?5h%rX „reeks aanloopende tegen de vryheid der detóerauen der refpeftive Bondgenooten, en mee min itrydig te* een de wettige en voor het Bondgenootfchap aHernoodigfte invloeden van hun Ed. Gr. Mog. ter Generaliteit, goedgevonden en veiftaan, dat de voorlz. Kappoiten en Memorien zullen worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed.Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot Beiogne, en ce Veriadeiing daar op gediend van derzelver conf.deratien en advis; en is voorts goedgevonden de Heeren hun Ed Gr. Mog. Gedeputeerden ter Generaliteit nu voor als dan by deeze te authonfeeren, om m geval de Heeren Gedeputeerden der andere Provinciën tot eene conclufie van de voorfz. Rapporten met de meerderheid by overhaasting mogten convoleeren, van wegens hun Ed. Gr. Mog. als dan te declareeren, wel expresfelyk gelast te zyn, om zig tegens zulk eene

Sluiten