Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. ZAAKEN VAN 1786.

dige trarquiliteit van deRepublicq, en het mamtien van haare Coiftitutie.

Dat hun Hoog Mog. als een ontwyfTelbaar bewys van deeze gevoelens van Zyr.e GrootBvktannifche Mjefteit hebben aangemerkt de edelmoedige verklaarin? van hoogstdezelve by de M morie van den H er Ridder Harris uitgedtukt j dat Zvne Majefteit de intervertie van eep 1 iut( n'an .Ic^e Moget dheid in de inwendige aiiaires van deezen Staat zoute aanzien als een geviaiiyk exempel voor deszelfs rust en onaf» haukeiykhtid, en in tegendeel wenscht, dat de directie der zaaken altoos moge blyven in de handen der geenen, aan welke de Conftituiie met de gnenkeuring der gan-fche Natie geëtabli>feer dezelve heeft toevertrouwd. _ .

Da' f'eeze verklaaring van Zyne Groot.Britia ufche Mjfcftut van des te meer aanbelang is voor lun Hoog Mog., om dat hoogstdezelve dieze principes altoos gehouden hebben,en nog houden voor de ware grondf]a«,en, op welke de vrybeid, onafhankelykheid en rust der Republkq is gebouwd, en welke hun Hoog Mog. niet zullen nalaaten met al hun vermogen t» mait; tineeren.

Dat huu H»g. Mog. in deeze overeenftemming van gevoelens met Zyne Groot-Brittannifche Majeelleit niets ernfliger begeeren, dan van hunne zyde de opregtfte preuves te geeven van den prys, welken zy (tellen op de vriendfchap van Zyne Groot-Brittannifche Majefteit, en van bunnen harcelyken wen? ch, om de rrlatien rusfchen de twee nabuurige Staaten, die Zyne Majefteit hun gelieft te rappelleren , meer en meet vrugtbaar te maaken in reciproque avantages.

Waarop gedelibereert zynde, hebben de_Heeren Gedfpu eerden van de refpeclive Provinciën het voorfi. gerapporteerde Copielyk overgeno» men , om in den haaren breeder gecommuniceerd te worden.

Accordeert met het voorfz. Register.

Ex"

Sluiten