Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uo, STAAT EN OORLOG. 178Ó. 43

De Koning oordeelt tekens te moeten verklaaren, dat niets meei ?ouSé kunnen ftryden met zyne gevoelens, dan tet geeven van een voor. beeld, zo gevaarlyk voor de rust en de onafhanklykheid der Republiek der Vereenigde Provinden, als het voorbeeld zyn zoude van buitenlandfche bemoe;jinge met de bmnenlandlche zaaken oer Republiek', van welke zyne Majefteit wenscht dat de vrye beheenng altoos zal blwen in de handen der zulken, wien dezelve door de Conftitutie is toevertrouwd,en gegrond op de beginzels, door de eenpaarige bewilliging der Natie zelve vastgefteld.

Zyne Majefteit zal nimmer een ander oogmerk bedoelen, dan het onpartydigs gedrag te houden en zoianig als natuuriyk moet verwagt worden van een goeden Vriend en Nabuur, die van wegens de belangen van den Proteftantfehen Godsdienst, de S'aaikunde, den Koophandel en de plaatzelyke ligging van twéé Landen zo wel als van de banden van bloedver» wantfehap met den Prins, aan wien Uwe Hoog Mogende de aanzienlyke waardigheden Van den Staat hebben toevertrouwd, zulk een wezenlyk belang heeft, dat op de Onafhanklykheid der Republiek geenerhande inbreuk gefebiede.

(Was get.)

DE RIDDER HARRÏS.

'i Graveuhage 5 July 178 6.

Ex-

Sluiten