Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AOG. STAAT EN OORLOG. 1786. +7

gezonden, de voorfz. Memorie Copielyk overgenomen , om in den haaren breeder gecommuniceerd te worden.

De Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Holland en Wescvriesland hebben wel expresfelyk geinhsereerd het Declaratoir, door haar op den p December 1785 gedaan, voor zoo verre het zelve applicabel is op eenige objecten, welke in de voorfz. Memorie fchynen te worden bedoeld.

Accordeert met het voorfz. Register.

HOOG MOGENDE HEEREN!

De Ondergeteekende Extraordinaris Envoyé van zyne Pruisfifche Majefteit is gelast, om aan Uwe Hoog Mogende te vernieuwen de verzekering van de opregte vriendfchap, welke de Koning zyn Meester hun onveranderlyk toedraagt, en tevens het vermaak te betuigen , welk de Monarch gevoelt over de wenfchen, welke eene Mogendheid, een Vriend en Bondgenoot der Republiek aan dezelve heeft betuigd, ten behoeve van de herftelling der binnenlandfche rust der Vereenigde Provinciën,

Zyne Majefteit neemt van harte deel in deeze wenfchen. Met het grootfte genoegen za! Zy verneemen, dat men yverig en onpartydig werkzaam is,om niet alleen de waare Conftitutie en de Souvereiniteit van den Staat, maar ook de Regten en Voorregten van den Erfftadhouder tegen allen aanval te bev:iligen, door dezelve op een vasten grondllag te vestigen. De Koning heeft geen oogmerk om zich hier mede met da inwendige zaaken der Vereenigde Provinciën te bemoeien. Het voorleeden gedrag van zyne Majefteit dient daar van ten bewyze; maar in de hoedanigheid van Vriend en van naasten Gebuur der Republiek, en als zodanig weezenlyk balang hebbende by deszelfs welvaart, zal Zy

haa-

Sluiten