Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 178Ö. 49

Oranje, men een Befluit heeft genomen , nog fterker dan dat van 8 Sepr., alles ftrekkende om den Koning te verzekeren, dat men geenerhanden ftap zou dulden, welke ftryden zoude met de wettige Regten van den Erfftadhouder. Deeze Beiluiten zyn bekragtigd met voorbeelden, ontleend uit tyden,in welke het Stadhouderfchap gefchorst was, of uit de tyden der minderjaarigheid van den tegenwoordigen Stadhouder : voorbeelden, welke op het tegenwoordige geval niet zeer toepasfelyk fchynen te weezen. Niemand zal gewisfelyk aan hun Edel Mogende de Staaten van Holland derzelver volkomen regt van Souvereiniteit betwisten, en in 't byzonder het regt om over derzelven Troepen te befchikken; doch men zou, aan den anderen kant, den Prinfe van Oranje geen regt doen, indien men hem befchuldigde, daar op immer inbreuk gemaakt te hebben, of getragt om het Hoog gezag aan de bevelen van den Souverein te onttrekken. Intusfchen blykt het, dat volgens de Conftitutie der Republiek in derzelver tegenwoordige gedaante de uitvoerende magt in het militaire gedeelte van het Bewind, geftel is in handen van den Kapitein Generaal, en dat door zyn kanaal de bevelen van den Souverein tot de Troepen moeten overgebragt worden. De Prins van Orange heeft ten allen tyde de pligten van zyn ampt met naauw keurigheid, en zelf met eene moeilyke infpaiining waargenomen. JNiets heeft hy verzuimd van 'c geen hy konde* en moest doen, om op den heilloozen dag van 8 September, de oproerige beweegingen binnen s Hage te beteugelen. Eene zo nietige of toevallige omftandigheid behoorde geene grond of aanleiding te verichaifen, om den Prinfe het Kommando over het Garnifoen in 's Hage te oiitneemen, en het op te draagen aan eenen Olhcier, aan de bevelen van den Kapitein Generaal onderworpen. Het blykt veeleer eene zevv*5??£eid te zyn»daI men door h-tneemen

XXXIV. deel. D vaa

Sluiten