Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUé. STAAT EN OORLOG. i73rj* 51

tig geweest is voor de Republiek, en het ook voortaan zou kunnen weezen.

Nooit kan de Koning orverfchillig zyn omtrent het lot van het Doorluchtig Huis van Oranj-, 't welk aan Hem zo naauw verknogt is, in 't welk Hy eene Prinfesfe heeft geplaatst, welke hem dierbaar is,en die het ook behoorde te zyn by de geheele Republiek, door de deugden en groote hoedanigheden, met welke zy verfiod is, en door de voortreffelyke Upvoed - , wéSte zy aan haare kinderen geeft.

Her is op deeze gegronde onderflelling dat zyiie Majïfteit op nieuw van Uw H, Mog. vordert, en van hunnentwege met vertrouwen verw?gt, dat dezelve overeenkomftig met hunne zo verlichte als patriotfcbe gevoelens, meer regt zullen doen aan die des Koaings en tevens aan die van den Prinfe van Oranje; dat zy op de kragtdaadigfte wyze zullen werkzaam zyn, zo wel in de Provincie van Holland, als elders, alwaar de omftandigheden zuiks zullen vorderen, om de al te verhaaste maatregels te beteugelen „ om door hunne wyze raadflagen en door hunnen invloed de zo noodige eensgezindheid te herifellen, waar die even openlyk binnenslands geftoord is, om alzo uit te werken eene algemeene bevrediging van gemoederen, van maatregelen en van fchikkingen, eti vooral om den Prins van Oranje in de gelegenheid te.(tellen, om zich te kunnen kwyten van de verrigtingen, verknogt aan de aanzieclyke waardigheden, met welke hy volgens de oorfprong-Jyke Conftiiutie van den Staat bekleed is, tot het waar geluk en genoegen der geheele Natie. De Koning is altoos even zeer genegen om zyne goede diensten te werk te Rillen, indien men zulks noodig of nuttig oordeele, zelf in vereeniging met de verbondene Mogendheden der Republiek, ten behoeve van de hereeniging der verfchillende partyen, tot eene duurzaame vergelyking en fchikkiug, ovMeenkoomende met de belangen D % van

Sluiten