Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u aug. ZA AKEN VAN 178*.

fen hielt voor vervallen en vacant; voorts onder protest teegen alk gevolgen, byaldien iemand van de voorfz. Raaden zig, zeedert dato, ttt de Vergadering van den Raad geliefden te begeeven, of met de zaaken van de Pulicie deezer Stad te bemotyen, alzoo zy die gevolgen aan zig zeiven te imputeeren zmden hebben, ais breeder by de Afte van Infinuatie by Copie neevers de voorfz, Misiive gevoegd. . , „

Du zy Gedeputeerden zig daar door m de allerzorgehkfte omftandigheden gebragt vonden, alzoo zy re Gevolgen van zodanige violente demarches ten hoogden apprjehendeerden, en riet anders konden te gemoet zien, dan dat, zonder fpoedige middelen van redres , dewelke hun uit hoofde van het heerfchend misnoegen en wantrouwen kwamen te ontbreken , die Stad en Provincie aan de grootfte onheilen bloot gelteld, en tot een onnut Lid van het Bondgenootfchap gemaakt zoude worden; dat het die reden was, die hun, daar zv zeer moesten twyifelen, of de Staats-Dehberatien wel langer voortgang zouden kunnen hebben, gepermoveerd hadden het geen voorfz. is ter kennis van hun Hoog Mog. te brengen , zonder nogthans eemg ipeciaal verzoek te doen, waar toe sy hun met gelast vonden, maar alleenlvk om aan hunne verphgung te vltoen, en am hun'H >og Mog. beeter en vvyzer oor. d*el over te haten, welke middelen tot herftel van de goede orjer en rust binnen de gemelde Provincie op eene Conftitu ioneele wyze, overeenkomlbg de gronden der Unie, tot voorkoming van de totaale ruïne van dac Lid van het Bondgencoifchap, zouden lionr»n en behooren te worden geadhibeert, waar toe zy f'oo veel in hun vermogen was) altoos bereid zouden bevonden worden te o ö^reeren; welke Misfive hier na geinfereert, door de'Heeren Gedeputeerden van deeze Provincie en van Stad en Lande ter Generaliteit was overgenomen, en dien onverminderd , .gemaakt Commislbriaal met Gecommitteerden uit den Raad van Staate.

Fiat infertto,.

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en

Sluiten