Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug, STAAT EN OORLOG, 1736. 59

Heeren in hunne Commisfien, als van Burgemeesteren , Schepenen, Momboirkamer, Stads en Staaten Financie, her Hof, Postery, Camera^r en Thtfaurier, Gecommitteerden tot de Middelen en in het Dto.tampt van de Vaart zullen blyven fuogeeren tot den ic Öétober aanftainde, ten waare alle de voorn. Heeren door haare verdere tegenkantingen de Burgery noodzaakten tot haare veiligheid, en ter behoud van hun recht, ook hier in verandering te moeten maaken.

En om voor te komen alle onaangenaams gevolgen, zal hier van by infinuatie aan voorn. Heeren werden kennis gegeeven, en wel ook aan Heeren Burgemeesteren, ten einde hun Edele Achtb. van heden de voorgem. Heeren tot den Raad niet meerder te doen convoceeren, onder Protest tegen alle gevolgen ,byaldien iemand van de vooifz. Raaden zig zeedert dato tot de Vergadering van den Raad geliefden te begeeven, of met de zaaken van de Policie deezer Stad te bemoeye», alzoo zy als dan die gevolgen aan zig zei ven te imputeeren hebben, en zal deeze ten effecte van infinuatie in ieder Compagnie by Copia aan de voorfz. gewezen Raaden, of by abfentie aan hunne Woonhuizen worden overgegeeven door een Officier van 'de Compagnie, geadfifteerd met twes Onder-Officieren en twee Burgers daar toe benoemd.

Aüum Utrecht op de Neude uit de aldaar in een Lichaam vergaderde Burgerfchutters, Uitkoopers en Wagtvryen, met hunne Officieren en Onderofficieren, na voorgaande oproeping van alle en een ieder, niemand uitgezonderd, en alzoo uitmaakende het geheele Lichaam van de Burgery den 2 Augustus 1786.

En was de Orgineele Jnfinuatie waar van de Copia is uit last en naame voorfz. onderteekend, als;

Uit

Sluiten