Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUG.

STAAT EN OORLOG. 178Ö. 63

gen uit den weg te ruimen, eenige geringe zwarigheden , welke by dezelve Heeren wierden gemaakt, zoo ten aanzien van de extenfie van eenige Anieulen, als met opzigt tot de reciprociteit van de vergoeding der fchaden , welke onverhooptelyk aan de Stichtfe Ingezeetenen, door het tormeeren van' inundatien, zouden kunnen worden toegebragt, aan welke remarques wy gemeent hebben, uit hoofde van de generaale quali'xatie aan ons bevooreds door U Edele Groot Mogende gegeaven, te kunnen en te moeten vol 10f n.

En zyn de zaaken vervolgens zoo verre gebragt , dat de Heer van Lynden, Heer van L'inenburg, ter Vergadering van hun Hoog M gende, wegens de Provincie Utrecht fesfie hebbende, op den 99 der afgeloopen maand July, aan de Heeren onze CommisfarLfm tot het Departement van 's Lands kle.ne Fortificatiën, heefc overgegeeveu de Conventie, welke wy de eere hebhen hier neevens aan U Edele Groot Mogende te laaten ro 'kooinen, welke door de Heeren Gedeputeerde S aaten 's Lands van Utrecht reeds was onderreekent, en ook door welgemelde Heeren onze C 'mmisfarisfen , ouder U Edele Groot Mogende approbatie en ratificatie, is onderteekent en uitgew.sfeld geworden.

Wy twyffelen geenzints dat door den inhoud van dezelve aan de intentie van U Edele Groot Mogende zal weezen voldaan, en neemen dienvolgende de vryheid U Edele Gr. Mogende by deeze te verzoeken, dat U Edele Groot Mu« gende de voorfchreeve Conventie met hoogstderzelver approbatie en ratificatie gelieven te bekragtigen, terwyl door welgemelde Heer van Lynden is aangenoomen op dezelve, zoo ipoe. dig doenlyk, gelyke approbatie en ratificatie van de Heeren Staaten van Utrecht te bezorgen,

Waar meede,

Edele Grtot Mog. Heeren ƒ zullen wy God Almagtig bidden U Edele Gr, Mogende te willen

hou-

Sluiten