Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUG.

STAAT EN OORLOG. 178Ó, 69

van JiHe Rechtsgronden gedeitkueerd en by de gereputeerdfte Rechtsgeleerden binnen fcnnuer Edele Gr. Mog. Provincie, zelfs opralyk, als contrarie alle Rechten en billykheid, zyn afgekeurd geworden; dat over zulks bun Edele Mogeode dan ook toetredende tot bet examen van dat geene, wat ter defeialie der Provincie van Holland in het byzonder geoordeeld word, te kunnen verfireken, al het zelve niet wel anders zouden kunnen doen, als toet inhaMie van deeze confiieratien , en dat ter gelyker tyd deswegens eene Conventie wierde aangegaan , welke alle deeze Pointen, met en bermfTens die, welke van wegens hun Edele Gr. Mog., tot particulier welzyn der Provincie van HoJJand en Westvrtesland, aan de Heeren Staaten van Urectn zyn voorgedraagen geworden, 'zal dienen in te houden; al het welk de Heeren hunner Edele Gr. Mig. Gecommitteerden, onder betuiging der KeneegenJaeid van de Heeren Staaten van Holland, om 'alles, wat in derzelver vermogen was , tot cultiveringe der goede harmonie en vriendfcbap tusfehen beide de Provkcien te wiilen contribueeren, hebben aangenoomen aan hun Edele Gr, Mog. te zullen voordragen, en aan hoogstderzel» ver attentie te ncomtnandeeren.

ZuJks dan vervolgens ter difcusfie der Posaélten, van wegens hun Edele Groot Mog. in het byzonder voorgellel.i, zynde overgegaan, en, na ingenomene confideratien van deskundigen, gelet, dat het voorgeflagene tot deteniie der S^ad Utrecht in het btt byeonder,byaldkn het zelve al eens faifabel mogte worden bevonden, veel tyd zoude komen te vereifchea, al eer hetzelve van eenige utiliteit zoude kunnen zyn, en daar en boven, door hit in ftaat ftellen der Linie aan de Grebbe van minder vrucht en ü 3 nood-

Sluiten