Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 aug. ZAAKEN VAN i?8f3i

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat, tot nader elucidatie, omtrent het vet" ftand der Refolutien van den 4 en n deezer, aan Zyn Hoogheid van wegens hun Edele Groot Mog. zal worden gefchreeven de volgende Misfive.

doorlugticste vorst !

Uit den inhoud der Misfive van Uwe Hoog» heid, op huyden in onze Vergadering ee° leezen, is het ons toegefcheenen, dat onze Refolutie van den 4 deezer, en het daar uit geproflueerde verzoek aan Uwe Hoogheid gedaan, om namentlyk te effedtueeren, dat aan onze daar by gemanifesteerde intentie tot het aanhouden der repartitie van deeze Provincie in het Legioen van den Rhyn-Grave van Salm wierd voldaan, by Uwe Hoogheid in een geheel anderen zin tegen onze waren intentie is opgevat, nadien onze bedoelingeu in geenen deelen waren, om de Ordres van hun Hoog. tot afdanking van het gemelde Corps, vervat in hoogstderzelver Relblutié van den 1 deezer, in het geheel of ten deele buiten effect te doen blyven , maar in tegendeel, dat in de uitoeffening van dezelve Uwe Hoogheid in qualiteit van onzen Provinciaalett Gapitein-Generaal, het alzoo' dirigeerde,dat het gedeelte van het zelve Corps, het welk de repartitie van onze Provinciën uitmaakt , dadelyk by de voorfz. afdanking in particulieren dienst van onze Provincie wierd overgenomen; en welke miemie wy meenden, dat ten duidelykften was 5>tëxprimeert in de circulaire Misfive, door ons aan de refpeclive Bondgenooten op denzelfden 4 deezer gearresteerd, en ook nog daar en boven klaarlyk legt opgefloten in de qualificatie np Heeren Gecommitteerde Raaden, om met Uwe Hoogheid de noodige arrangementen te maken, ten eiiide het verloop van hetzelve Corps wierd voorgekomen: —— na deeze opheldering,

wel.

Sluiten