Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u aug. ZAAKEN VAN 178*.

voorree fproten , wel in den beginne, uit een opJevat uiLoegèn der In en OpSe?etemn( weS de algemeene directie van z^ken, ipec.alyk fedurende den Oorlog met het Rvk van Engeland doch vervolgens ook wegens genre endeerde bewaren, met opzigr tot de conftuntie van de Regering, zoo n deeze « «jere Provinciën. Het kan aan Uw Edele Groot Mog. ook Si t onbekend zyn, dat de Heeren S aten deler Provincie, niets meer ter harte nemende, SS de rust, vrede en welvaart der goede laen Opgeze enen, en niets ernftiger verlangende, Sn0tof«dre. v'an ingeOopen abuizen tot Mgherring van de algemeene direftie van zaalten 1de™ Republiek, en tot wegneming van der ingezien bezwaren omtrent de RegenngsConftitutie dezer Provincie, «1 zoo verre die billvk , rechtmatig en tot der Ingezetenen wezè lyken beftendig nut en we zyn (trekkende mögteu bevonden worden, mede te werken, n de nodige redresfen in deze, op eene conft.m- ; tionele wyze, te effedtueeren, ook men.gvuidtge SSratien daar over gehouden hebben, en offchoon Xor tuVchenkomende omftandigheeden , vin tyd tot tyd, daar inne gefïoord en opg^ honden, nog-ans nu daar inne zoo verre gevormd waren! dat eenige Heeren Comm.sWn van weeae Zyne Hoogheid, den.Hjere E t .tanKudS dezer Provincie, herwaards ^f ^en met eene daar toe alhier gedecerneerde StaatsOommisfie werkelyk in B ^^reBwinnv^ Ponferentien aangevangen hadden,waar van vvy Se iSde uitkomfte hopende, en vemagtende waren. Dan ook hier inne vinden Vvy O s, S Ons leedwezen, immers by provifie, te leur Lefcld - naardien,behalven het geene in de Stad Wk bv Duurftède is voorgevallen, en waar van WY Uw Edele Groor Mog., op fpeciale SS en authorifatie van de Heeren Staten dezer Provincie, by Onze Misfive van den 13 W laauüeeden een ampei verflag gedaan henben.

Sluiten