Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aval STAAT ÈN OORLOG 1786. §j

het onderwerp der deliberatien van het Bondgenoodfchap is geworden, die zaak, met npzigt tot het bovengemelde zoo weezentlvk point buiten zyn geheel gebragt, ën zodanig een Corps ligte Troupes afgedankt «n vernietigd zoude moeten zien, het welk, zoo wegens de Militaire Talenten van den Chef, en een aantal van in de Krygskunde ervaren Officieren, als door de meenigte van uirgeleezen en wel gedisciplineerde Manfchappen, de honr/ffe roem was verdienende.

Dat zy Heeren Gecommitteerden dan ook in bet byzonder hün aandagt vestigende op de favorabele dispofitie door hun Ed. Gr. Mogende, mét epzigt tot het zoo loflyk Corps van den Rhyngraaf van Salm,' bv herhaalde Refolutien, en nu onlangs by circulaire Misfives aan de refpeftive Bondgenooten gemanifesteert, vermeend hadden bedagt te moeten zyn op de meest bekwaame maatregulen ën voorzieningên, welke in de jegenwoordige gefteldheid van zaaken op het gevoeglykfte konnen dienen, om de gèmanifesteerde intentie van hun Ed. Gr. Mogende, tot provifioneel» in ftandhouding van dat Corps, een volleedig effect te doen forteeren: En dienvolgende van advife zouden zyn, dat, ingevalle de Heeren Staaten der refpeétive Provinciën, niet tegenftaande en in weerwil van bet adres, door hun Edele Gr. Mog. by circulaire Misfive van den 4 deezer maand aan dezelve bereids gedaan, by hunne Refolutien, omtrent het voorgemelde Corps van den Rhyngraaf van Salm, mogten blyven perfifteeren, nu voor als dan, zoude behooren te werden gerefolveert, dat by Provifïe, en rèr tyd en wy. len des aangaande nader zal weezen gedisponeert, het voorfz. gantfche Corps voor reekening deezer Provincie genomen, mitsgaders in Eed en dienst van hun. Ed. Gr. Mog. overgebragt, en binnen een der Steeden of Forten deezer Provincie in Guarnifoen gelegt zal werden; en dat van dit provifioneel befluit aai* Zyn Hoogheid, als Capitein Generaal,kennis zal werden gegeeven, en Heeren Gecommitteerde Raaden geaurhcrileert en gelast, om ter executie van het geen' voorfz. is , met communicatie en overleg van Zyn Hoogheid, de nodige ordres te, (tellen. XXXIV. os»!,. G' Dar

Sluiten