Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auo, STAAT EN OORLOG. 178Ö. 10?

eene geregelde en gefchikte levenswyze waac aan zy in tyd van Vrede zouden wennen, hun geheel onbekwaam zoude maken tot het geen waar voor zy Scheep komen, en dat het dns beter zyn zou dezelve eerst in tyd van gevreesden Oorlog op te werven; de onbegaanbaarheid van deeze argumentatie komt ons voor, door al het aangehaalde te zyn aangetoond, maar zo het zelve eenige fchyn van waarheid had, waarom zou dan de Koning van Pruisfchen , de Roomfche Keizer, de Keizerin van Rusland,de Koning van Frankryk, zo veele lichte Troupes onder hunne Armée geduurig op den been houden? En zelfs eenige daar van in de Hoofdfteeden Guarnifoen doen houden? Zo dat men met volle gerustheid in een woord zeggen mag, dat 'er geen Krygsmacht die eenigzints verdient genoemt te worden meer exifteerd, dewelke niet met lichte Troupes voorzien is: waar uit na onze gedachten de abfolute noodzakelykheid van lichte Troupes zelfs in tyd van Vreede op den been te houden, ten allerovertuigendfte is gedemonftreerd, by gebrek van welke men by opening eener Veldtocht de allerdroevigfte vertooning zoude zien, en eene Armée die zonder zulke Troupes den Oorlog zou willen voeren, wel ras vernielt zou zyn, zonder iets te hebben kunnen uirrichten.

En wy mogen daar omtrent gerust ten beflLiite by voegen, Ed. Mog. Heeren, dat het met de Ktygstucht even zo, als met veele groote wetenfchappen geleegen is, welke alleen door lange ondervinding tot een trap van volmaaktheid gebragt kunnen worden. De Oorlog welke den grooten Fredrik tegens verfcheide Mo. gendheeden van Europa gevoerd heeftftrekt daar van ten bewyze, men heeft immers in dien Uorlog verfcheide gevallen zien gebeuren, die in vo'orige Ojrlogen voor onmogelyk wierdea gebonden, en waar aan de grootfte Veld-Heeren in vroegere tyden dimmer gedagt hebben.

Men

Sluiten