Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luo» STAAT EN OORLOG. 178(5. io§

getuigenis van meest alle Officieren, die eenpaarig met ter zyde fteiling van byzontfere inzigren en menagementen waar aan dezelve ander^inrs even onderheevig zyn als zo veele andere Menfchen, in welke het veel minder te verfchoonen is, de waarheid hnlde doende, eenpaarig roemen, de geregelde discipline, de dexr.erir.eit Pn geoefende manoeuvres van dit Corps zowel van Officieren als van gemeene onder het zelve.

Wy zouden omtrent de zedigheid, onderge. fchiktheid aan de beveelen van den Souverain en van de fteedelyke Overheeden, ons durven beroepen, op de Regeerinijen en de Ingezeetenen van die Plaatfen in welke zy in Guarnifoen hebben geleegea, dog wy zouden vermeenen aan de pretieufe ogenblikken van U Ed. Mog. deliberatien te veel tyd te baneemen , indien wy daar meer van zeiden. Alleen durven wy als een pararel van de dienden van dit Corps tegens de andere ligte Troupes, die wy gehad 'hebben, die aan de herinnering van UEi. Mog. voorftellen ,dat het zelve met oneindig veel kosten, het eerst van allen in (laat gefteld is geweest, om in bet Veld te verfchynen, terwyl de andere zig meest zonier groote kosten, uit de afgedankte Manfchappen van de Oostenrykfche Vry Corpfen gecompleteerd hebben, na dat de Vreede reeds geflooten was, en na dat de. zelve reeds te vooren veele maanden langer de Tracrementen, als het Corps van den Rhyngraaf getrokken hadden, het welk na ons inzien, veel moet contribueeren om al'es in het werk te ftellen tot behoud van dat Corps, te meer daar nee zelve uitmu.t door veele Officieren welke by vreemde Mógendheeden den Oorlog bygewoond hebben, zo dat na onze berigten, zonder grootfpraak, verzeekerd kan worden, dat 'er by geen mogelykheid een beter Corps Officiers te vinden en by een te brengen is.

En dac zo door deu Chef, als door veele Officiers van het Corps, uit hoofde hunner Maagfctiap de Werving op veels Plaatfen van

hec

Sluiten