Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 aug. ZAAKEN VAN 178Ö.

als dan te formerene Plan van een coömleet Corps, van wegens de Provincie van Holland op de Been zoude behooren te worden gehouden.

Wy befluiten dit ons advies met Uw Edele Mog. verfchooning te vraagen, dat wy derzelver a'tentie zoo lang hebben opgehouden, wy bidden zulks toe te willen fchryven aan het gewig1- welke wy aan deeze zaak hegten.

H'bben wy te veel hier omtrend gezegd , zulks worde voornaamentlyk toegefchreeven aan het belang, het welk wy ftellen, in 's Lands welzyn, eer en Fmancieele belangens.

CXXV*. Nadere Refolutie op de Misfive van Zyne Hoogheid, by haar Edele Groot Mogende, genon>e-t met opzigt tot het Command» over het Garnifoen van den Haag. In dato 17 Augustus.

Ontfangen een Misfive van Zyne Hoogheid den PP-ere Prince van Orange en Nasfau, gefchreeven op het Loo den 13 deezer, concerneeren de de Refolutie by hun Ed. Gr. Mog. den «7 der voorlieden maand , met opzigt tot het Commando over het Guarnifo»n van den Haag genoomen , weike, Misüve hierna volgt geinfereert.

E'tat infertio.

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en rerftaan, te perfifteeren by hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 27 der voorleeden maand July, waar by de zaak van het Commando over het Guarnifoen van den Haag Staat s^ewyze is afgedaan.

Ds

Sluiten