Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÏ8 AiJÓ. ZAAKEN VAN 1786.

weest, kunnen of mogen wy, behoudens alle eerbied voor U Ed. Gr. Mog. beveelen, in de voorfz. Refolutie niet berusten of daar in ftilzwygende acquiesceeren , zonder ons zeiven opentlyk te veiklaaren als een Perfoon, die geen prys fteld op bet vertrouwen van U Édele Gr. Mog. rog op zyn eigen eer, en zonder even daar door ongefcliikt te maaken, om de overige niet min gewigtige deelen van de eminente waardigheden op ons gedevolveerd, zoodanig waar te nemen, dat de gantfche Nalie zig veilig, en met de noodige liefde en achting op ons zoude kunnen veriaaren.

U Ed. Gr. Mog. gelieven ons dus niet teti kwaaden te duiden, dat wy een Refolutie zoo verneederend voor de trouwe van het Huis, wair uit wy gefprooten zyn, en wiens voetftappen wy altoos getrast hebben na te volgen, moeten Wyven aanmerken, als of dezelve ten onzen opzigte nooit genomen of ingeroepen ware,behouders nogthans den fchuldigen eerbied voor alle Refolutien van U Edele Gr. Mog, waarby onze eer en rechten niet worden aangeraakt.

Ondertusfchen geeft dit gebeurde, tot ons innig leedwezen wederom aanleiding, om onze klagten in den fchoot van U Ed. Gr. Mog., en voor het oog van de gantfche onbevooroordeelde Natie uit te {forten, over de verregaande verdenkingen, die feegens ons bellier en handelingen federt eenigen tyd zyn opgevat, en daagelyks meer en meer nangeftookt: Wy hebben dezelfde klagten by onderfcheiden gelegendheJen voorgefteld, en in het byzonder in een Misfive aan U Ed. Gr. Mog., en de verdere hooge Bondgenooten afgezonden den 26 April 1784Wy hebben daar in, zonder eenige agterhouding, te kennen gegeeven, dat wy niets zoo vieriglyk wenschten, dan het wettig gezag aan ons opgedraagen en toevertrouwd, te doen dienen tot bevordering van de Vryheid, Vreede, Voorfpoed en Welvaart van het Vaderland; dat

wy

Sluiten