Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG, 1786. 121

zoude kunnen goedvinden, het zy afzonderlyk, het zy met concurrentie van den Krygs-Raad, daaromtrent zoodanige addresfen te maken, als tot afwending van diergelyke desordres zullen nodig geoordeeld worden.

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de gezwore Gemeente goedgevonden en verdaan, de Gildemeefteren te verzoeken, en te authoriferen, gelyk verzogt en geauthorifeerd worden by dezen, om met en nevens Gecommiiteerdens uit den Krygs-Raad zig te addresfeeren aan de Heeren van de Magiftraat, en by dezelve te infteren, dat Hun Edele Groot Agtbare daaromtrent zoocianige voorzieningen gelieven te" doen, als tot manuien der goede ordre zal nodig bevonden worden

fpeciaal vaa het daarheenen te willen dirigeeren'

dat het voorfchreven Regiment Guardes Dragonders van hier naar elders vverde verplaatst. Zullende ten einde voorfchreven Extract deezes aan de Gildemeefteren worden ter hand gefteld, om hetzelve in de Magidraats Vergadering te exhibeeren.

(Onder ftond)

pro vero Extradtu:

(Was get.)

h. engelen, Scriba.

CXXVII. Drie Requesten van Burgert en Inwoonden jan Amfterdam, aan hun Ed, Groot Mogende; tot het niet af. zenden van Militie op Hol. land naar Hattem of Elburg ; nevens ds Refolutien daar op genomen, in dat* 25 Aug. 1786,

r^yn geleszen drie Requesten. van een groot aantal /Lk Burgers en (awoonders der Stad Amfterdam, alle H 5 ten-

Sluiten