Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auo. STAAT EN OORLOG. 1786. 157

ten meede te werken tor, of gedoogen herinvoeren van een alleenheerfchiüg of o^af hange'yke en tegens de Privilegiën itrydende Familie-Regeeringe, met verfmooringe van de billyke en eerbiedige Volksfiem, even zo min als tot eene voKtrekte Democratie of Volks Regeeringe buiten reprefeman'e, maar dat Wy de aemelde drie wvzen van bellier als ten hoogden verderff'vk, door raad en daad, en alle mogelyke gepaste middelen zullen tragten tegen te gaan en te weeren , gelyk Wv ook op het plegtiefte- betuigen. geen andere bedoelingen te hebben, dan den waaren Christelyken Gereformeerden Godsdienst, zo als dezelve in de publieke K-rken dezer Landen geleerd wnHr, welke Wy nevens DE BURGERLYKE VRYHEID, houden voor de onfchatbaare vastigheden, van N-êtlandsch S'aatsgebouw, insgelyks met allen ernst, yver en nadruk te handhaven, zonder meede te werken of te gedogen, dat de gronden van den Godsdienst op eenigerhande wyze worden ondermynt, behoudens nogthans eene billyke vryheid van GodsdienstOefFening voor andere Gezindheden; en zo Wy ontwaar wierden, dat men eenigen toeleg fmeeden mogrT om den vastge/lelden Godsdienst of *s Lands Republikeinfche Conftitutie te veranderen, verbinden Wy ons by deezen, den een den anderen daar van terftond te, zullen informeeren, en zo veel in ons is, de bronnen opgeeven , waar uit Wy zodanigen verderfelyken toeleg zyn ontwaar geworlen.

En verbinden Wy ons by deezen, vryvvilUg en welberaden, daar Wy de geregte zaak onzer M-ede-Burgeren en Ingezetenen (leeds als de onze behartigen, niet te zullen dulden, of ten minften op alle mogelyke wyze te keuren, dat tegens Burgers en Ingezetenen, die hunne Rechten eerbiedig inroepen, en wettig verdeedigen, geweld gebruikt worde, en in hetbyzonder, dat wy het gebruik maaken van Troepen tegen dezelven , door ftera en invloed, zullen tegen gaan, als ook, dat wy nimmer of nooit zodanige Regeeringen, die het 'er op toeleggen om hunne Heerschzucbt ftaandi te

houlen , zullen ftyven of Herken. Diarenboven

belooven Wy eikanderen, als Mannen van Et, dat Wy van de zaak van elk Regent, die om deszelfs bedaarde Conftitutioneele Vryheidlievende poogingen vervolgt

Sluiten