Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcuc. STAAT EN OORLOG. 1786. 120

den willen worden als of Wy alle voorzegde Aflens de» I zer on -ierlinge Verbindtenis, ieder afzonderlyk met bet j onderfchryveu onzer JMaamen bekragtigd hadden.

CXXiX. Eed der Vroedfchappen yan Utrecht, op htt Regeeritigt' Reglement 'van den Jaare 17H6.

r\at zweere ik, dat ik, naar myn beste vermogen, J len allen tyde.en alleeclyk zal handhaven de waare Christelvke Gereformeerde Religie, ende de Leere, gelyk dezelve in het Synode Nationaal binnen Dordrecht, in den Jaare 1619 gehouden, is bevestigd, en in dier voege a'ötnme in de publieke Kerken deezer [ Landen word gepredikt en geleerd, van welke ik mede in alle oprechtheid profeslle ben doende, zonder immer* i meer, voor zoo veel in my is, te zullen gedogen, dat | by iemand daar in eenige indragt ofte verandering wor* I de gemaakt:

Dit ik in alle gevallen het profyt en welvaren van 1 de Stad Utrecht:, en van de Burgers en Inwooners van \ dien, mitsgaders de zekerheid en bewaarnis der voorfchrevene Stad aangaande, trouw'yk zal raden, en het zelve bevorderen, naar myn beste weeten en vermoien:

Dar ik zal maintineeren der Burgeren • en alzoo

Stads Recht tot het nomineeren van Burgemeesteren en Raaden in de Vroedfchap, als mede het maaken der Nominatie van den Raad tot het eligeeren van Schepenen, zonter te gedogen, dat het zelve recht in het geheel ofie in eenige deelen, in welker voege ofte manie» re zulks ook zoude mogen wezen , aan iemand anders worde toegedaan.

Galyk ik ook zal maintineeren Vroedfcbaps-Refolutie van den 10 Maart 1.783 , by dewelke het regt tot Stads Ambten en Bedieningen, aldaar vermeld, alleen aan Burgeren is toeftekend; ais mede de Refolutie van den Raa i van n Augustus 1783, tot affchaffmge van alle

XXXIV. deel. I / re-

Sluiten