Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

])o aug. ZAAKEN VAN 1786.

rccommandatien, en voorts alle andere zodanige Rechten en Privilegiën, welke, fchoon alhier niet uitdrukIvk aefpecificeerd , nochtans tot deezer Stads privative S uvereiniteit fpeéterende zyn, en aan de Burgery toe-

k°Dat\k de zaaken, ter vergaderinge van de Vroedfchap getraéteerd, wanneer door Burgemeesteren de becretesfe word aanbevolen, fecreet houden en niet reveleren zal, immers indien Stad en Burgery door zodanige opgelegde Secretesfe geen oogfchynlyk nadeel zouden kunnen lyden. , .

Dat ik in het reduceeren de» Nominatien tot het door het lor verkiezen van Raaden, en in het fxomineeren van Schepenen, geen gunst of aff étie zal m het oog houden, maar dat ik alleenlyk zal toezien en letten , dat de perzoonen, tor de Regeering en Commisfien, waano- zy gekoren zullen worden, nut en bekwaam, mitsgaders, als gezegd is, communiceerende Lidmaten van de waare Christelyke Gereformeerde Kerk zyn.

Dat ik mede puiiftuëlyk zal obferveeren en helpen nakomen, niet alleen zodanig Reglement op de Regeerine deezer Provincie, het weik, geduureude< den tyd mvner bediening, Staatswyze, met concurrentie yan het Volk. mogt worden geïntroduceerd, maar ook inzonderheid het Reglement nopens het bedel en beleid van deezer Stad Regesring, gearredeerd den *o December ,78c. en door de Burgery plegug beëdigd den 20 Maart 1786, voorbehoudens akulke veranderingen, met onderlinge concurrentie van den Raad en Burgery te maaken, welke in tyd en wylen geoordeelt mogten werdsn ten nutte van Stad en Burgery te suften

'Dat ik eindelvk geene Registers,Boeken of Papieren, tot deezer Stads' Secretarye behoorende zal ligten, vervoeren ofte medeneemen, z ^der voorkennis en conlent van Burgemeesteren. of, by abienüe van dezelven, van den oudden prefent zynde Raad.

En dar ik voorts alles zal doen, wat een goed en getrouw Raad in de Vroedfchap der Stad Utrecht fchuldig is en behoord te doen. . ■■.

Dat zal ik niet laaien om hef, noch om leed^m

Sluiten