Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 1786. l3y

CXXXI. Extract uit V Refolutien. Boek van de gezwore Gemeente der Stad Arnhem.

Extraordinaris Vergadering den a6 Aug. 1786.

De Gecommitteerden uit den Burger-Krygsraad, na verzogte en beltomen audiëntie in deeze Vergadering geadmitteerd zynde, hebben voorgedragen: Dat door eenigen der alhier Guarnifoen houdende Dragonders wederom verre gaande brutaliteiten ger.leegd, en verfcheiden Bergers geattaqueerd waren. Dat het derhalven, dit Guarnifoen blyvende, en zulke ongeregeldheden voortduurende, met reden te dugten was, dat daaruit verdere en onherltelbaare rampen zouden profluëeren, en wel inzonderheid by de op handen zynde lange winter-avonden en nachten Geevende ten dien einde in confideratie , of de gezwore Gemeente niet zoude kunnen goedvinden, het zy afzonderlyk, het zy met concurrentie van den Krygs-Raad, daaromtrent zoodanige Addresfen te maaken, als tot afwending van diergelyke desordres zullen nodig geoordeeld worden.

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de gezwore Gemeente goedgevonden en verftaan, de Gildemeesteren te verzoeken, en te authorifeeren, gelyk verzogt en geauthorifeerd worden by dezen, om met en nevens Gecommitteerden uit den Krygs- Raad zig te addresfeeren aan de Heeren van de Magiftraat, en by dezelve te inileeren, dat Hun Edele Groot Achtbaare daaromtrent zoodanige voorzieningen gelieven te doen, als tot maintien der goede ordie zal noodig bevonden worden,— fpeciaal van het daar heenen te willen dirigeeren, dat het voorfchreven Regiment Guardi s Dragonders van hier naar elders werde verplaatst. Zullende ten einde voorfchreven Extracr. deezes aan de Gildemeesteren worden ter hand gefteld, om hetzelve in de Magiftraats- vergadering te exhibeeren.

(Onder ftond)

pro vero Extractu. (Was get.)

h. engelen, Scriba. I 4 CXXXII.

Sluiten