Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 avö. ZAAKEN VAN

CXXXJI. Kort verft'al van *t fundament, waarop da gezwren Gemeen* te en Burg^y tier Stad Hattem z_rg bevotg l gerekend heb. hm den door den Heere Stadhouder na ge/ieldtn Ptrzom van sf. Dihtkgteve tot Sche.

pen en Raad te moeten weefen.

In dato .. Aug, 1786.

Door bet overlyden van de Heeren u. j. daenopls op ^en 14 July 1785, en r. a. wynfn up den % Mey 1786, waren twee v.xatiues in den R lad veroorzaak', rxanltonds na het overlyden van ntn eer.tgeroemden , vervoegde de gezworen Gemeente zig per miffive by den Heer Stadhouder, verzoekende ter'Suppletie dier Vacature een Perzoon, die de Burgerye aangenaam zoude zyn, en teffens gequalificeert was , aan te (teller. Dit verwek wierd opyetolgd door eene Re. rnonftrantie van 176 Burgers en Ingezetenen op den 29 Oftob. 1785, aan den H er Stadhouder te Leeuwardea geptsefenteert, en ten zelve einde tendetende. Zonder op deeze regtmarige verzotken eenige attentie te (laan , vond de Heer Stadhouder goed , eenen zeer ge:uimen tyd te laaien voosby gaan, her geen de Burgerye deed beiluiten, om op den eerllen Febr. 1786 andermaal een O nirnii-fie aan den H<er Stadhouder op 'c Loo te zenden, en in het vriendtlykfte opeen fpoedige voldoenin* ge ie ip(leren; en aan welke Cqmmitfie de Heer S;adiouHtr mondeling veiklaarae, ,, niet alleen allen rnogelyken fpoed tpt vtrvullinge van de opengaande Sche„ pen es Raadspiaats te zullen maaken, maar daaren* „ boven zoodanig gequalificeert perzoon te eligeereu, „ die aa* de Burgerye aangenaam was, en dat dezelve ,, altyd zou tragten, zoo wel aan de Burgeiye van „ Harem, als die van andere Sieden genoegen "te gee„ ven.'

De Burgeiye zig hit r mede vleyerde, cn vastelyk veronderftellende, dat de Heer Stadhouder zyn monde-

ly-

Sluiten