Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I38 aug. ZAAKEN VAN i?*-.

toen de Burgerye reeds bezig was met middelen te beramen . om de Stad van twee gequalificeerde Schepenen en Raaden te voorzien, aan de Burgery eenen oneen ualificeerden, en ten eenenmaale ongefchikten ReS willende opdringen, in den Perzoon van den Guarde du Corps Dinckgreve, die men ge-nzints on. de de jregoedfte, woedfte en radelyklle der gequalificeerde Burgeren dezer Stad rekenen mag, is de Burye ten langen laatften, en alleen om haare: totae ruïne voortekomen, in de noo.izakelykheid gebragt, om op den 7 dezer maand Augustus, de aanftell.ng van den Guarde du Corps Dinckgreve te houden voor nïï einietig, met verzoek aan Magiftraat en gezwoïen Gemeente, van een Commisfie uit haar midden te wnlenTomineeren, die met een Commisfie uit de Bun. Terye benoemr, „ zou onderzoeken, welke Conftitutioneele wegen en middelen dienen te worden mge" flagen! orn^de twee Vacatures in de Magiftraat met t gequalificeerde Perzoonen vervuld te krygen. En van deze Gecombineerde Commisfie, die door de gezworen G-meente reeds benoemt, en met de Commisfie uit de Burgery aan het voorfchreven onderzoek be%is, is het, dat de gezworen Gemeente en Burgerye in korte dagen een rapport verwagt, op onze Grondwetten en Conftitutie gegrond, waar door onze Stad binnen korten tyd van twee gequalificeerde Magiftraats Leden zal kunnen verzorgt worden.

CXXXIIL Misfive van den Burger- Krygsraad der Stad Hattem, aan de Gewapende Genootfchappen.

WEL EDELE GESTRENGE MANHAFTE HEEREN!

Thans fchynt het oogenblik daar te zyn, dat wy uit hoofde van Gemeen Belang, ons tegens onzen «emeenen vyand zullen moeten verdeedigen, wyl wy feTaar looPen,dat eerlang het geweld tegens onzeVes-

Sluiten