Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 sept. ZAAKEN VAN

meede'bèta tien, onderdrukt en gewei laadig overvallen wierden.

Redenen , waammme de Ondergetekenden met allen eerbied, en te aelyk met zo veel nadruk, als het ge. wigr en prebfance der zaake vordert, zich keeren tot U Ed. Groot Mog. refpedhiëufelyk verzoekende, «,dat ,, het U Ed. Groor Mog. naar derzelver hoo_e Wys„ heid behaagen mooge, zodaanige efficacieufe Refilu„ tie te neemen, wnar door belet worde, dar geene Militie, ter repartitie deezer Provintie flaanie, ter Overweldiging van eenige der Meede - Bondgenooten deezer Provintie gebruikt worde, en verder inge„ volge de gronden der Unie op zodaanige wyze, als „ U Ed. Groot Mog. daar toe het meen gefchikt zul» „ len vinden, te bewerken, dat geene Birg-rytn bin„ nen ons Vaderland door gewehlaaaige inrukkingen „ van Militie van deezen Staat overvallen worden. ,, 'i Welk doende &c.

CXXXVI. Misfive en Protest van de Magiftraat en Gezworene Gerneente der Stad Elburg^ aan de Staaten van Gelderland, raakende de middelen van geweld, tegen haar beraamd* In dato i Sept. 17 6.

EDPLE MOGENDE HSEREN!

Onze Gecommitteerde beeft ons oogenbliklyk geïnformeerd, dat by U Ed. Moe, of wel by de drie Quartieren, gerefolveerd i.s, onze S'ad met geweld van Militie te dwingen, en dat, in w*ê wd der P.<o"esten, van de meeste Steden onzes Quartiers, en van zo veele Edele Ridders, van welken er zyn , die ter Staatsvergadering opeslyk hebben gedeclareerd, dat Wy, niet dan conttitutioncele en bedaarde Happen hebben gedaan.

Sluiten