Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT ENj OORLOG. i?8ó. 149

geen aanfpraak, geen eisch op gehoor, op

onderzoek ? —

Mag men hun dit willekeurig ontzeggen? Ja wat erger is, hun item, de Item des Volks, werkdaadig ftnooren ?

'c Is echter verre van Ons', Ed. Mog, Heeren! dat Wy door cordaat en plichtmaatig uit te koomen voor de gevoelens van Ons hart, (dit toch, zo lang 'er eene fchaduw van een Gemeenebest in ons midden is overgebleeven, ftaat Ons onbelemmerd vry:) dat Wy inbreuk zouden willen maaken op de wettige liech:en van den Heer Erf-Stadhouder, welker onbepaalde uitgebreidheid, vooral ten aanzien der Regeerings Beftelling, welke maar al te veel met ongequalificeerde Perfoonen gefchied, en de magt van willekeurige ontzetting, binnen deeze Provintie, eene der voornaamfte bezwaaren van de Requestranten opleverd.

Wy betuigen in tegendeel rondelyk , niets hartelyker te wenfchen, niets vuuriger te verlangen, dan dat eens de Zalige Eendracht in ons Gemeenebest herleeve en *t Conftitutioneel Stadhouderlyk Bewind tot 's Lands heil op billyke en Repablikeinfche Gronden, eens onwrikbaar wierde vastgefteld.

Mogt Neêilands Etf-Stadhouder, onderfcheidende onder den Kring der geenen, welke hem omringen, wie zyn belang behartigen, dan wel alleen zich zeiven zoeken, hier toe eens gulhartig meede werken.

Mogten wy allen alle byzondere bedoelingen aan 's Lands Welvaaren, en die is toch de onze, opofferen! da'i ook en dan alleen zal eens het onderling mistrouwen , in deeze zorgelyke tyden, geweerd en de rust herfteld worden.

Dan zal het Huis van Oranje zich mogen befchouwen, als het voorwerp der hoogachting en der beredeneerde liefde van een vry Volk, dat toch nimmer Meesters heeft kunnen eerbiedigen en rot op ditoogeublik , even zeer het Despotisme of Familie Dwitigelandy verfoeid, als eene onmidd#lyke Vólks - Regeering, en hier aan, wat de kwajdaarti^heid en laster uitftrooye, denkt geen redelyk Mansch, en dan eerst, zal waare Vryheid en Eerbied, door billyke en zachte Wetten, K 3 in

Sluiten