Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 sept. ZAAKEN VAN 1786.

deezer raakende, zullen eerlang beflisfen, wat de reeden zy geweest, dat men willekeurig de Commisfie van Onzen Gecommitteerden aaD deze Deliberatien onderworpen heefr.

Zoo veel, Ed. Gr. Mog. Heeren! hebben Wy geoordeeld de vryheid te moeten nemen van de fituatie Onzer zaaken vooraf te laaten gaan.

Terwyl Wy voorts Ons in de noodzakelykheid bevinden, U Ei. Gr. Mog. de fchroomlyke omftandigheden in welke Wy Ons bevinden, met weinigen open te leggen.

Oogenblikkelyk dan zyn Wy geïnformeerd, dat het Qjartier van Nymegen heeft gerefolveerd (terwyl de andere Quartieren zig hier reeds mede hebben geconformeerd, in weerwil der profesten van de meerderheid der Steden dezes Quartiers, en van zo veele notabele Ridders, die geen zwarigheid maakten openlyk te declareeren, ter Staats-Vergadering,dat aan Onze zyde geene dan conffirutioneele (tappen zyn gedaan; daar, terwyl het geweld zo ver gebragt word, Ottze Gecommitteerden zig in Staats. Vergadering niet langer veilig rekende en dezelve verlaaten heefi) een detachement Militie van den S'aat naar deze Stad en naar Hattem te trekkken , en met gemeld in te dringen, daar men vervolgends Gecommitteerden uit het Hof of andere gedelegeerde Richters zenden zal, om tegen U::s te ngetren.

Onze Burgery verontwaardigd over deze handelwyze, heeft alle noodige aanftalte gemaakt, om met behuip van Onze Gebuuren en trouwe, Bondgenooten (ten welken einde de Vaderlandlievende Burgery van Amfteloam Ois reeds van allen noodigen voorraad ten dezen einde voorzien heeft, en reeds een aantal der braave Burgery van Campen en Harderwyk en anderen zig binnen Onze munren bevind,) liever het uiterfte' te wagen dan dat bet de heerschzucht en het geweld gelukken zou den Troon der overheerfching, over vry gebooren Nederlanders, op te

Iigten' Niet

Sluiten